• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Akcionāri un amatpersonas

Akcionārs

Akcionārs ir persona, kas ierakstīta akcionāru reģistrā un kurai sabiedrībā pieder viena vai vairākas akcijas.

Pārvalde

Valde

Sabiedrības izpildinstitūcija ir valde, kura vada un pārstāv Akciju sabiedrību.

Valdes sastāvā var būt viens vai vairāki locekļi. No valdes locekļu vidus var ievēlēt valdes priekšsēdētāju, kas organizē valdes darbu.

Valdes locekļi tiek iecelti amatā uz piecu gadu termiņu, ja vien statūtos nav noteikts konkrēts pilnvaru termiņš.

Visiem valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības, kas noteiktas statūtos. Valdes locekļiem var noteikt atsevišķas vai kopīgas pārstāvības tiesības. Nosakot pārstāvības tiesības, jāievēro princips, ka katram valdes loceklim ir reālas pārstāvības tiesības. Piemēram, ja ir divi valdes locekļi, nevar vienam noteikt atsevišķas, bet otram kopīgas pārstāvības tiesības, jo šādā gadījumā otrā valdes locekļa pārstāvības tiesības būtu tikai formālas, nevis reālas.

Par valdes locekli nevar būt šīs sabiedrības padomes loceklis, šīs sabiedrības revidents un koncerna valdošā uzņēmuma padomes loceklis.

Padome

Padome ir pārraudzības institūcija, kas uzrauga valdes darbību, kā arī pārstāvēt akcionāru intereses sapulču starplaikā.

Ja padome tiek izveidota, padomes sastāvā var būt no 3 līdz 20 locekļu, atbilstoši statūtos noteiktajam. No padomes locekļu vidus var iecelt priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku.

Padomi ievēlē uz laiku, ne ilgāku par 5 gadiem.

Padomē nevar būt personas, kas ir šīs sabiedrības valdes loceklis, revidents, prokūrists vai komercpilnvarnieks, kā arī šīs sabiedrības atkarīgās sabiedrības valdes loceklis vai persona, kurai ir tiesības pārstāvēt šo atkarīgo sabiedrību.

Par valdes vai padomes locekli var iecelt tikai personu, kam nav noteikts aizliegums ieņemt šādus amatus, kā arī kas nav iekļauta VID riska personu sarakstā.


Skatīt detalizētāku informāciju par to, kā kļūt par komersanta amatpersonu un administratīvo locekli, kā arī par to pienākumiem un pilnvarojumu.