• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

AS reģistrācija komercreģistrā

7. Akcionāru reģistra nodalījums

Akcionāru reģistra nodalījums ir dokuments, kurā norādīts pilns akcionāru sastāvs un akciju sadalījums starp akcionāriem. To paraksta valdes priekšsēdētājs vai valdes loceklis uz pilnvaras pamata, kuru parakstījuši visi valdes locekļi. Valdes priekšsēdētāja vai valdes locekļa paraksts uz nodalījuma ir apliecināms notariāli.


Dokumentā jānorāda:

 • sabiedrības nosaukums (firma);
 • juridiskā adrese;
 • dokumenta nosaukums “Akcionāru reģistra nodalījums”;
 • nodalījuma kārtas numurs;
 • nodalījuma datums;
 • ieraksta kārtas numurs;
 • ziņas par akcionāru/-iem – fiziskām personām: vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav Latvijas Republikas personas koda, tad norāda dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi) un adrese, kurā tas sasniedzams;
 • ziņas par akcionāru/-iem, ja akcionārs ir juridiska persona vai personālsabiedrība: nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;
 • akcionāra elektroniskā pasta adrese (ja akcionārs to lūdzis izmantot sabiedrības saziņai ar viņu);
 • akcionāram piederošo akciju kārtas numuri;
 • katra akcionāra akciju kategorijas, ja sabiedrībai ir vairākas akciju kategorijas;
 • katram akcionāram piederošo akciju skaits;
 • akcijas nominālvērtība;
 • no akcionāram piederošajām akcijām izrietošo balsu skaits;
 • akciju apmaksas stāvoklis;
 • ja akcija kopīgi pieder vairākām personām, norādāms akcionāru kopīgais pārstāvis, kurš iecelts Komerclikuma 157. pantā noteiktajā kārtībā, norādot pārstāvja vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja personai nav Latvijas Republikas personas koda, tad norāda dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi) un adresi, kurā tas sasniedzams.

Dibinot sabiedrību, sastādāms nodalījums ar kārtas numuru 1. Par katru akcionāru tiek veikts atsevišķs ieraksts, ierakstu numerācija jāsāk ar numuru 1 (piemēram, ja ir trīs akcionāri, norādāmi ierakstu kārtas numuri 1, 2 un 3). Katrai akcijai tiek piešķirts individuāls, nemainīgs kārtas numurs. Akciju kārtas numuri norādāmi atbilstoši katram akcionāram piederošo akciju skaitam (piemēram, ja ir divi akcionāri, un katram pieder pa 10 akcijām, attiecīgi norādāmi akciju kārtas numuri 1-10 un 11-20).

Katra minimālās nominālvērtības balsstiesīgā akcija dod tiesības akcionāram uz vienu balsi, ja statūtos nav paredzēts, ka tiesības uz vienu balsi dod noteikta akciju nominālvērtību summa. Akcionāru reģistra nodalījumā cita starpā jānorāda, no akcijām izrietošais balsu skaits. Piemēram, ja sabiedrībā nav paredzētas akciju kategorijas (visas akcijas ir balsstiesīgās), katra akcija dod vienu balsi un akcionāram sabiedrībā ir 20 akcijas, tad akcionāru reģistra nodalījumā norādāms, ka akcionāram no akcijām izrietošais balsu skaits ir 20. Savukārt, ja sabiedrībā paredzētas dažādas akciju kategorijas, piemēram, akcijas ar balsstiesībām un priekšrocības akcijas (kuras saskaņā ar Komerclikumu nedod balsstiesības) un akcionāram sabiedrībā ir 50 akcijas ar balsstiesībām (kur katra akcija dod vienu balsi) un 10 priekšrocību akcijas, tad akcionāru reģistra nodalījumā norādāms, ka akcionāram no akcijām izrietošais balsu skaits ir 50.

Akcionāru reģistra nodalījums
24KB , DOCX , atjaunots