• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

AS reģistrācija komercreģistrā

3. Lēmums par dibināšanu vai dibināšanas līgums

Ja ir viens dibinātājs, sastādāms dibināšanas lēmums. Ja ir divi vai vairāki dibinātāji – slēdzams dibināšanas līgums. Dibināšanas lēmumu paraksta dibinātājs, dibināšanas līgumu paraksta visi dibinātāji.


Dokumentā jānorāda:

 • ziņas par dibinātāju/-iem, ja dibinātājs ir fiziska persona: vārds, uzvārds, personas kods un adrese, kurā tā sasniedzama;
 • ziņas par dibinātāju/-iem, ja dibinātājs ir juridiska persona – nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tā pārstāvja vārds, uzvārds, personas kods un amats, kurš juridiskās personas vārdā paraksta dibināšanas līgumu;
 • nosaukums (firma);
 • pamatkapitāla lielums, akciju skaits un nominālvērtība;
 • katra dibinātāja parakstītā pamatkapitāla lielums, apmaksas kārtība un termiņi;
 • katram dibinātājam pienākošos akciju skaits atbilstoši tā parakstītā pamatkapitāla daļai;
 • centrālā vērtspapīru depozitārija, kurā tiks iegrāmatotas dematerializētās akcijas, nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese, ja sabiedrībai ir dematerializētas akcijas;
 • dibināšanas izdevumu pieļaujamais apmērs un to segšanas kārtība;
 • jebkuri īpaši pienākumi, tiesības vai priekšrocības, kas sabiedrības dibināšanas laikā piešķirtas personai, kura piedalījusies sabiedrības dibināšanā (nav obligāti jānorāda);
 • valdes locekļu vārds, uzvārds, personas kods;
 • padomes locekļu vārds, uzvārds, personas kods;
 • revidenta vārds, uzvārds, personas kods, ja revidents ir sabiedrībā paredzēts;
 • citi noteikumi, ko dibinātāji uzskata par būtiskiem un kas nav pretrunā ar likumu;
 • parakstīšanas datums.

Ja personai nav Latvijas Republikas personas koda, tad personas koda vietā norāda dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi.

Dibinātāja lēmums
15,8KB , DOCX , atjaunots
Dibināšanas līgums
19,7KB , DOCX , atjaunots