• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

AS izmaiņas valdes sastāvā

3. Patiesie labuma guvēji (PLG)

Piesakot izmaiņas AS valdes sastāvā vienlaikus pieteikumā obligāti jānorāda arī informācija par AS PLG. Ja informācija par reģistrēto PLG nav mainījusies, tas jāapliecina pieteikumā.

PLG ir fiziskā persona, AS īpašnieks vai persona, kura kontrolē AS un tā ir vismaz — fiziskā persona, kurai tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25 procenti no AS balsstiesīgajām akcijām vai kura to tiešā vai netiešā veidā kontrolē.


Par AS PLG jānorāda:

 1. vārds;
 2. uzvārds;
 3. personas kods (ja tāda nav - dzimšanas datums, mēnesis, gads, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un iestāde, kas dokumentu izdevusi);
 4. valstspiederība;
 5. pastāvīgās dzīvesvietas valsts;
 6. veids, kā tiek īstenota kontrole pār AS:
  1. caur statusu juridiskajā personā (ja PLG ir akcionārs):
   1. kā akcionārs;
  2. kā atsevišķa persona, kas kontrolē (ja patiesais labuma guvējs ir netiešais īpašnieks vai netiešā veidā kontrolē AS):
   1. uz pilnvarojuma līguma pamata;
   2. uz īpašumtiesību pamata (piemēram, ja PLG ir AS akcionāra – juridiskās personas īpašnieks);
   3. caur juridisko veidojumu kā dibinātāju;
   4. caur juridisko veidojumu kā pilnvarotājs;
   5. caur juridisko veidojumu kā pārvaldītājs;uz darījuma attiecību pamata;
  3. cits (brīvs teksta lauks ar iespēju ierakstīt nedefinētu veidu);
 7. informācija par personu ar kuras starpniecību tiek īstenota kontrole (norāda, ja tiek norādīts kāds no 6.2. vai 6.3. apakšpunktā minētajiem veidiem kādā tiek īstenota kontrole AS):
  1. fiziskai personai vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, mēnesis un gads);
  2. juridiskajai personai (var būt arī ārvalsts juridiska persona) — nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese).

Uzņēmumu reģistram ir tiesības pieprasīt PLG īstenotās kontroles dokumentāro pamatojumu, kā arī dokumentu, kas apstiprina PLG identificējošās informācijas atbilstību (notariāli apliecinātu personu apliecinošā dokumenta kopiju, ārvalsts iedzīvotāju reģistra izziņu vai citus minētajiem dokumentiem pielīdzināmus dokumentus), un dokumentu, kas pamato apliecinājumu, ka PLG noskaidrot nav iespējams!

Tiesības pieprasīt iepriekš minētos dokumentus attiecas kā uz jaunas informācijas par PLG reģistrāciju, tā uz gadījumiem, kad ziņas par PLG jau ir reģistrētas Uzņēmumu reģistrā un pieteikumā apliecināts, ka minētā informācija nav mainījusies.