• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

AS padomes sastāva maiņa

2. Akcionāru sapulces protokols

Akcionāru sapulce lemj par visa padomes sastāva ievēlēšanu. Ja kāds no padomes locekļiem tiek atcelts no amata, atceļams viss padomes sastāvs, un notiek jaunas padomes vēlēšanas, kurās no jauna tiek iecelts pilns padomes sastāvs. Akcionāru sapulces protokolu paraksta sapulces vadītājs, protokolētājs un vismaz viens sapulces ievēlēts akcionārs — protokola pareizības apliecinātājs. Ja par pareizības apliecinātājiem ievēlēti vairāki akcionāri, viņiem visiem jāparaksta protokols.

Ja akcionāru sapulces protokolu akcionāra vārdā parakstījusi pilnvarotā persona, jāiesniedz notariāli apliecināts pilnvarojumu apliecinošs dokuments.


Dokumentā jānorāda:

 • sabiedrības nosaukums (firma);
 • akcionāru sapulces protokola numurs;
 • sapulces norises vieta un datums;
 • sabiedrības parakstītā pamatkapitāla, apmaksātā pamatkapitāla un balsstiesīgā pamatkapitāla lielumu;
 • akcionāru sapulcē pārstāvētā pamatkapitāla lielumu un klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsu skaitu;
 • sapulces vadītāja, protokolētāja, dalībnieka - protokola pareizības apliecinātāja – vārdu, uzvārdu;
 • institūcija, kura sasauc sapulci, un laiku, kad par sapulces sasaukšanu ir izsūtīts paziņojums un kad tas ir publicēts;
 • sapulces darba kārtība;
 • pieņemtos lēmumus;
 • par katru lēmumu nodoto "par" un "pret" balsu (apmaksāto daļu);
 • padomes un valdes locekļu, revidenta, likvidatora vai akcionāru iebildumus.

Akcionāru sapulce pieņem lēmumus ar klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsu vairākumu, ja likumā vai statūtos nav noteikts lielāks balsu skaits.

Uzņēmumu reģistram iesniedz protokola vai lēmuma oriģinālu vai atvasinājumu, kura pareizību apliecina tās pašas personas, kuras parakstīja oriģinālu.