• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

AS padomes sastāva maiņa

2. Akcionāru sapulces protokols

Akcionāru sapulce lemj par visa padomes sastāva ievēlēšanu. Ja kāds no padomes locekļiem tiek atcelts no amata, atceļams viss padomes sastāvs, un notiek jaunas padomes vēlēšanas, kurās no jauna tiek iecelts pilns padomes sastāvs. Akcionāru sapulces protokolu paraksta sapulces vadītājs, protokolētājs un vismaz viens sapulces ievēlēts akcionārs — protokola pareizības apliecinātājs. Ja par pareizības apliecinātājiem ievēlēti vairāki akcionāri, viņiem visiem jāparaksta protokols.

Ja akcionāru sapulces protokolu akcionāra vārdā parakstījusi pilnvarotā persona, jāiesniedz notariāli apliecināts pilnvarojumu apliecinošs dokuments.


Dokumentā jānorāda:

 • sabiedrības nosaukums (firma);
 • sapulces norises vieta un datums;
 • pirmreizējās sapulces norises datums (atkārtotas sapulces gadījumā);
 • institūcija, kura sasauc sapulci, un laiks, kad par sapulces sasaukšanu ir izsūtīts paziņojums;
 • sabiedrības pamatkapitāla un balsstiesīgā pamatkapitāla lielums;
 • sapulcē pārstāvētā pamatkapitāla lielums un klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsu skaits;
 • sapulces vadītāja, protokolētāja, akcionāra - protokola pareizības apliecinātāja – vārds, uzvārds;
 • sapulces darba kārtība;
 • darba kārtības jautājumu apspriešanas gaita un saturs;
 • pieņemtie lēmumi;
 • par katru lēmumu nodoto "par" un "pret" balsu skaits;
 • padomes un valdes locekļu, revidenta, likvidatora vai akcionāra iebildumi.

Akcionāru sapulce pieņem lēmumus ar klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsu vairākumu, ja likumā vai statūtos nav noteikts lielāks balsu skaits.

Uzņēmumu reģistram iesniedz protokola vai lēmuma oriģinālu vai atvasinājumu, kura pareizību apliecina tās pašas personas, kuras parakstīja oriģinālu.