• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

AS pamatkapitāla otras daļas apmaksa

2. Akcionāru reģistra nodalījums

To paraksta valdes priekšsēdētājs vai valdes loceklis uz pilnvaras pamata, kuru parakstījuši visi valdes locekļi.


 Dokumentā jānorāda:

 • sabiedrības nosaukums (firma);
 • reģistrācijas numurs;
 • juridiskā adrese;
 • dokumenta nosaukums “Akcionāru reģistra nodalījums”;
 • ziņas par to, ka sabiedrība ir likvidācijas vai maksātnespējas procesā (attiecīgajos gadījumos);
 • nodalījuma kārtas numurs;
 • nodalījuma datums;
 • ieraksta kārtas numurs;
 • ziņas par akcionāru/-iem – fiziskām personām: vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav Latvijas Republikas personas koda, tad norāda dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi) un adrese, kurā tas sasniedzams;
 • ziņas par akcionāru/-iem, ja akcionārs ir juridiska persona vai personālsabiedrība: nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;
 • akcionāra elektroniskā pasta adrese (ja akcionārs to lūdzis izmantot sabiedrības saziņai ar viņu);
 • akcionāram piederošo akciju kārtas numuri;
 • katra akcionāra akciju kategorijas, ja sabiedrībai ir vairākas akciju kategorijas;
 • katram akcionāram piederošo akciju skaits;
 • akcijas nominālvērtība;
 • no akcionāram piederošajām akcijām izrietošo balsu skaits;
 • akciju apmaksas stāvoklis;
 • ja akcija kopīgi pieder vairākām personām, norādāms akcionāru kopīgais pārstāvis, kurš iecelts Komerclikuma 157. pantā noteiktajā kārtībā, norādot pārstāvja vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja personai nav Latvijas Republikas personas koda, tad norāda dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi) un adresi, kurā tas sasniedzams;
 • ziņas par akcijām, ko ieguvusi pati sabiedrība, norādot akciju iegūšanas pamatu.

Nodalījumu numerācija veicama, atbilstoši iepriekšējo nodalījumu numuriem. Piemēram, ja Sabiedrības reģistrācijas lietā iepriekšējais ir bijis akcionāru reģistra nodalījums Nr. 2, nākamajam ir jābūt akcionāru reģistra nodalījumam Nr. 3.

Ieraksti akcionāru reģistra nodalījumā ir numurējami, izmantojot vienlaidus ierakstu numerāciju no pirmā akcionāru reģistra nodalījuma. Par katru akcionāru tiek veikts atsevišķs ieraksts. Jaunajām akcijām kārtas numuri piešķirami to izdošanas secībā, numerāciju nevar sākt no jauna. Piemēram, ja pirms palielināšanas bija divi akcionāri, kuriem katram piederēja pa 10 akcijām, bet palielināšanas rezultātā katrs iegūst vēl 5 akcijas, akciju kārtas numuri norādāmi šādi: pirmajam akcionāram 1-10 un 21-25, otrajam akcionāram 11-20 un 26-30.

Katra minimālās nominālvērtības balsstiesīgā akcija dod tiesības akcionāram uz vienu balsi, ja statūtos nav paredzēts, ka tiesības uz vienu balsi dod noteikta akciju nominālvērtību summa. Akcionāru reģistra nodalījumā cita starpā jānorāda, no akcijām izrietošais balsu skaits. Piemēram, ja sabiedrībā nav paredzētas akciju kategorijas (visas akcijas ir balsstiesīgās), katra akcija dod vienu balsi un akcionāram sabiedrībā ir 20 akcijas, tad akcionāru reģistra nodalījumā norādāms, ka akcionāram no akcijām izrietošais balsu skaits ir 20. Savukārt, ja sabiedrībā paredzētas dažādas akciju kategorijas, piemēram, akcijas ar balsstiesībām un priekšrocības akcijas (kuras saskaņā ar Komerclikumu nedod balsstiesības) un akcionāram sabiedrībā ir 50 akcijas ar balsstiesībām (kur katra akcija dod vienu balsi) un 10 priekšrocību akcijas, tad akcionāru reģistra nodalījumā norādāms, ka akcionāram no akcijām izrietošais balsu skaits ir 50.

Akcionāru reģistra nodalījums
24KB , DOCX , atjaunots