• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

AS pamatkapitāla palielināšana

1. Kopsavilkums

Pamatkapitālu drīkst palielināt, tikai pamatojoties uz akcionāru sapulces lēmumu (ja statūtos valdei nav dots pilnvarojums attiecīgā lēmuma pieņemšanai), kurā noteikti pamatkapitāla palielināšanas noteikumi. Pieteikumu par pamatkapitāla palielināšanu valde iesniedz pēc pamatkapitāla palielināšanas noteikumos norādītā apmaksas termiņa beigām vai pēc tam, kad apmaksāts viss izsludinātais pamatkapitāls (ja pamatkapitāls apmaksāts pirms attiecīgā termiņa beigām). Pamatkapitāls uzskatāms par palielinātu un tiesības, kas izriet no jaunajām akcijām, rodas ar brīdi, kad komercreģistrā ierakstīts jaunais pamatkapitāla lielums.

Norādām, ka saskaņā ar Komerclikumu dalībniekiem/ akcionāriem ir tiesības piedalīties un balsot sapulcē attālināti, vai balsot pirms sapulces. Plašāk lasiet sadaļā Skaidrojums par attālināto dalību dalībnieku, akcionāru un biedru sapulcēs.

 • 1-3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
  Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma veidlapa KR18;
 • akcionāru sapulces protokola izraksts (jāapliecina paraksti);
 • valdes sēdes protokola izraksts ar lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu Komerclikuma 249. panta ceturtajā daļā minētajā gadījumā un padomes sēdes protokola izraksts ar lēmumu atļaut valdei palielināt pamatkapitālu;
 • pamatkapitāla palielināšanas noteikumi;
 • statūtu jaunā redakcija(jāapliecina paraksti);
 • statūtos izdarīto grozījumu teksts;
 • akcionāru reģistra pēdējais nodalījums, ja sabiedrībai ir reģistrētas akcijas (jāapliecina paraksti);
 • centrālā vērtspapīru depozitārija izsniegts apliecinājums par dematerializēto akciju reģistrāciju, ja sabiedrībai ir dematerializētas akcijas;
 • maksājumu pakalpojuma sniedzēja izziņa vai cits dokuments par daļas apmaksu (ja apmaksa veikta ar naudas ieguldījumu);
 • atzinums par mantiskā ieguldījuma vērtību, ja pamatkapitāls tiek apmaksāts ar mantisko ieguldījumu;
 • dokuments, kas apliecina mantiskā ieguldījuma nodošanu sabiedrībai, ja pamatkapitāls tiek apmaksāts ar mantisko ieguldījumu, un tas jau ir nodots sabiedrībai;
 • ja mantisko ieguldījumu veic ar pārvedamiem vērtspapīriem un naudas tirgus instrumentiem, kas iekļauti Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētā (licencētā) regulētajā tirgū vismaz divus gadus pirms lēmuma par pamatkapitāla palielināšanu pieņemšanas brīža, apliecinājums, ka nav radušies būtiski apstākļi, kas ietekmē mantiskā ieguldījuma vērtību;
 • ārzemnieka (ārvalstnieka), kuram ir tiesiska saikne ar Latviju, uz kuras pamata veidojas vai ir izveidojušās savstarpējas tiesības un pienākumi komercdarbības un nodokļu jomā, bet nav piešķirts Latvijas Republikas personas kods, anketa  ziņu iekļaušanai Fizisko personu reģistrā (jāparaksta pašam ārzemniekam ar drošu elektronisko parakstu, lai iesniegtu elektroniski; ja droša elektroniskā paraksta nav, šo dokumentu neiesniedz);
 • ja pakalpojumu portālā iesniegt nav iespējams, tad jāpievieno kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par valsts nodevas apmaksu.

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 14 dienas no lēmuma pieņemšanas.