• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

AS pamatkapitāla palielināšana

5. Statūti

Statūtus paraksta valde un personas, kas parakstīja akcionāru sapulces protokolu.


Dokumentā jānorāda:

 • Nosaukums (firma)
 • Darbības termiņš un mērķis (ja sabiedrība dibināta uz noteiktu termiņu vai noteikta mērķa sasniegšanai)
 • Pamatkapitāla lielums, akciju skaits un nominālvērtība
 • Pārstāvības tiesības (valdes locekļu tiesības pārstāvēt sabiedrību atsevišķi vai kopīgi)
 • Padomes locekļu skaits
 • Īpaši daļu atsavināšanas noteikumi (ja tādi paredzēti)
 • Ja sabiedrībai ir dažādas akciju kategorijas, — akciju kategorijas (norādot tiesības, kuras izriet no katras akciju kategorijas) un katras kategorijas akciju skaits un nominālvērtība;
 • Vai akcijas ir vārda vai uzrādītāja akcijas un, ja statūti paredz vārda akciju konversiju par uzrādītāja akcijām un otrādi, — konversijas noteikumi;
 • Vai akcijas ir papīra formā vai dematerializētas un, ja statūti paredz papīra formas akciju konversiju par dematerializētām akcijām un otrādi, — konversijas noteikumi;
 • Sabiedrības galvenie komercdarbības veidi.
 • Citi noteikumi, ko dibinātājs uzskata par būtiskiem (nav obligāti iekļaujams)
 • Parakstīšanas vieta un datums

Statūtos var noteikt pilnvarojumu valdei uz laiku līdz pieciem gadiem palielināt pamatkapitālu statūtos vai akcionāru sapulces noteiktajā apmērā, nepārsniedzot 30 procentus no sabiedrības pamatkapitāla pilnvarojuma spēkā stāšanās brīdī. Šādā gadījumā grozījumus statūtos izdara padome. Šādā gadījumā akcionāru sapulces protokola vietā iesniedzams valdes lēmums par pamatkapitāla palielināšanu un padomes sēdes lēmums par grozījumu izdarīšanu statūtos.

Valdes tiesības parakstīt statūtus nevar pārpilnvarot trešajai personai, jo tās ir valdes ekskluzīvās tiesības.

Statūtos iekļaujami tikai noteikumi, tajos nav iekļaujamas ziņas par, piemēram, juridisko adresi, konkrētām personām, kas ir akcionāri un amatpersonas.

Statūtu paraugs
75,3KB , DOCX , atjaunots