• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Sapulču izsludināšana un atklāšana

5. Sapulces izsludināšanas kārtība

Pēc pieteikuma saņemšanas Uzņēmumu reģistrs piecu darbdienu laikā valdei (ja tāda ir) uz juridisko adresi nosūta pieprasījumu sniegt informāciju, kad sapulce ar pieteikto darba kārtību sasaukta, vai, ja tā nav sasaukta, kāpēc sapulce nav sasaukta. Ja jāsasauc akciju sabiedrības sapulce, papildus valdei tiek lūgts iesniegt aktuālu balsstiesīgo akcionāru sarakstu.


Kārtība:

  1. ja valde pati ir sasaukusi sapulci ar pieteikto darba kārtību, Uzņēmumu reģistrs atsaka sapulces sasaukšanu;
  2. ja konstatēts, ka pieteikums par sapulces sasaukšanu atbilst normatīvo aktu prasībām, Uzņēmumu reģistrs visiem Sabiedrības dalībniekiem izsūta paziņojumus par sapulces sasaukšanu;
  3. sapulce tiek sasaukta Uzņēmumu reģistra attiecīgās reģionālās nodaļas telpās, ja Sabiedrības juridiskā adrese ir reģistrēta administratīvajā teritorijā, kurā atrodas kāda no Uzņēmumu reģistra reģionālajām nodaļām. Ja administratīvajā teritorijā, kurā reģistrēta Sabiedrības juridiskā adrese, neatrodas Uzņēmumu reģistra reģionālā nodaļa, sapulce tiek sasaukta sapulces pieprasītāja nodrošinātās telpās attiecīgajā administratīvajā teritorijā;
  4. uzņēmumu reģistra valsts notārs atklāj sapulci, pārbauda ieradušos dalībnieku vai akcionāru personas un pārstāvju pilnvaras, konstatē tās kvorumu.
  5. ja sapulcei nav noteiktā kvoruma, sapulces dalībniekiem ir tiesības Uzņēmumu reģistram rakstveidā lūgt sasaukt atkārtotu sapulci;
  6. ja sapulcei ir kvorums, Uzņēmumu reģistra valsts notārs aicina sapulces dalībniekus ievēlēt sapulces vadītāju, protokola pareizības apliecinātāju, sekretāru un balsu skaitītājus. Pēc minēto personu ievēlēšanas Uzņēmumu reģistra valsts notārs atstāj sapulces norises vietu.

Uzņēmumu reģistra valsts notārs neatbild par sapulces sastādītā protokola saturu.