• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

AS statūtu izmaiņas

2. Akcionāru sapulces protokols

Akcionāru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nodotas ne mazāk kā trīs ceturtdaļas no klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm, ja statūtos nav noteikts lielāks balsu skaits.

Uzņēmumu reģistram iesniedz protokola oriģinālu vai atvasinājumu, kura pareizību apliecina tās pašas personas/-a, kuras parakstīja oriģinālu.


Dokumentā jānorāda:

 • sabiedrības nosaukums (firma);
 • sapulces norises vieta un datums;
 • pirmreizējās sapulces norises datums (atkārtotas sapulces gadījumā);
 • institūcija, kura sasauc sapulci, un laiks, kad par sapulces sasaukšanu ir izsūtīts paziņojums;
 • sabiedrības pamatkapitāla un balsstiesīgā pamatkapitāla lielums;
 • sapulcē pārstāvētā pamatkapitāla lielums un klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsu skaits;
 • sapulces vadītāja, protokolētāja, akcionāra - protokola pareizības apliecinātāja – vārds, uzvārds;
 • sapulces darba kārtība;
 • darba kārtības jautājumu apspriešanas gaita un saturs;
 • pieņemtie lēmumi;
 • par katru lēmumu nodoto "par" un "pret" balsu skaits;
 • padomes un valdes locekļu, revidenta, likvidatora vai akcionāra iebildumi.