• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

AS likvidācija 2. posms

2. Sabiedrības atlikušās mantas sadales plāns

Sabiedrības atlikusī manta tiek sadalīta starp akcionāriem saskaņā ar likvidatora sastādīto mantas sadales plānu proporcionāli katra dalībnieka akciju skaitam, ja dibināšanas dokumentos nav noteikts citādi.


Nosacījumi:

  • dokumentā jānorāda visas sabiedrības mantas, naudas līdzekļu, nekustamā īpašuma u.c. sadale;
  • izmaksas dalībniekiem tiek veiktas naudā, ja statūtos nav noteikts citādi.

Jāatceras, ka pēc sabiedrības izslēgšanas no komercreģistra to vairs nevarēs izdarīt, t.i., ja uz sabiedrības vārda paliks reģistrēts nekustamais īpašums vai nauda bankas kontā, akcionāri to vairs nevarēs iegūt savā īpašumā.