• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

AS pārrobežu apvienošana 1. posms

5. Akcionāru sapulces protokols

Katras iesaistītās sabiedrības dalībnieku sapulce ne agrāk kā mēnesi pēc reorganizācijas lēmuma/līguma projekta izsludināšanas Reģistra tīmekļvietnē https://info.ur.gov.lv izskata lēmuma/līguma projektu un pieņem lēmumu par reorganizāciju.  Dokumenti tiek uzskatīti par izsludinātiem nākamajā dienā pēc dokumenta pievienošanas reģistrācijas lietai. Līdz 2023. gada 30. jūnijam datums, kad dokumenti pievienoti reģistrācijas lietai, būs redzams valsts notāra lēmumā par dokumentu pievienošanu reģistrācijas lietai.

Akcionāru sapulces protokolu paraksta sapulces vadītājs, protokolētājs un vismaz viens sapulces ievēlēts akcionārs — protokola pareizības apliecinātājs. Ja par pareizības apliecinātājiem ievēlēti vairāki akcionāri, viņiem visiem jāparaksta protokols.

Ja iegūstošajai sabiedrībai pieder vismaz 90% no pievienojamās sabiedrības daļām, katras sabiedrības lēmumu par reorganizāciju pieņem katras attiecīgās sabiedrības valde.


Dokumentā jānorāda:

 • Sabiedrības nosaukums (firma)
 • Akcionāru sapulces protokola numurs
 • Sapulces norises vieta un datums
 • Sabiedrības parakstītā pamatkapitāla, apmaksātā pamatkapitāla un balsstiesīgā pamatkapitāla lielumu
 • Akcionāru sapulcē pārstāvētā pamatkapitāla lielumu un klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsu skaitu
 • Sapulces vadītāja, protokolētāja, dalībnieka - protokola pareizības apliecinātāja – vārdu, uzvārdu
 • Institūcija, kura sasauc sapulci, un laiku, kad par sapulces sasaukšanu ir izsūtīts paziņojums un kad tas ir publicēts
 • Sapulces darba kārtība
 • Pieņemtos lēmumus
 • Par katru lēmumu nodoto "par" un "pret" balsu (apmaksāto daļu)
 • Padomes un valdes locekļu, revidenta, likvidatora vai akcionāru iebildumus

Lēmums ir pieņemts, ja par to nodotas ne mazāk kā trīs ceturtdaļas no klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm, ja statūtos nav noteikts lielāks balsu skaits.

Uzņēmumu reģistram iesniedz protokola vai lēmuma oriģinālu vai atvasinājumu, kura pareizību apliecina tās pašas personas/-a, kuras parakstīja oriģinālu.