• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

AS pārrobežu apvienošana 2. posms

2. Reorganizācijas līgums

Ja reorganizācijas procesā piedalās divas vai vairākas jau pastāvošas sabiedrības, tās slēdz reorganizācijas līgumu. Līgums slēdzams rakstveidā.


Dokumentā norāda:

 • Visu reorganizācijā iesaistīto sabiedrību firmas, juridiskās adreses un reģistrācijas numurus
 • Sabiedrību kapitāla daļu (akciju) apmaiņas koeficientu un piemaksu (ja tādas paredzētas) lielumu
 • Kapitāla daļu (akciju) sadalījumu starp iegūstošās sabiedrības dalībniekiem (akcionāriem)
 • Iegūstošās sabiedrības kapitāla daļu (akciju) nodošanas noteikumus pievienojamās, sadalāmās vai pārveidojamās sabiedrības dalībniekiem (akcionāriem)
 • Laiku, no kura nodotās kapitāla daļas (akcijas) dod tiesības saņemt dividendes vai peļņas daļu iegūstošajā sabiedrībā, un šo laiku ietekmējošos noteikumus (ja tādi paredzēti)
 • Tiesības, kuras iegūstošā sabiedrība piešķir pievienojamās sabiedrības pārraudzības institūciju un izpildinstitūciju locekļiem, kā arī sabiedrības kontrolierim
 • Dienu, ar kuru pievienojamās sabiedrības darījumi iegūstošās sabiedrības grāmatvedībā tiks uzskatīti par iegūstošās sabiedrības darījumiem
 • Reorganizācijas sekas pievienojamās sabiedrības darbiniekiem
 • Reorganizācijas procesā veicamās darbības un to veikšanas termiņus
 • Pārrobežu apvienošanā iesaistīto kapitālsabiedrību veidus un jaundibināmās kapitālsabiedrības veidu (ja saplūšanas tiek izveidota jauna kapitālsabiedrība)
 • Ziņas par iegūstošajai kapitālsabiedrībai nododamās mantas sastāvā ietilpstošo aktīvu un saistību novērtēšanu
 • Kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības pārskatu, uz kuru balstīti pārrobežu apvienošanas noteikumi

Ja iegūstošajai sabiedrībai pieder visas sadalāmās sabiedrības daļas, reorganizācijas līgumā var nenorādīt sabiedrību kapitāla daļu apmaiņas koeficientu un piemaksu lielumu, kapitāla daļu sadalījumu starp iegūstošās sabiedrības dalībniekiem, iegūstošās sabiedrības kapitāla daļu nodošanas noteikumus pievienojamās, sadalāmās vai pārveidojamās sabiedrības dalībniekiem, kā arī laiku, no kura nodotās kapitāla daļas dod tiesības saņemt dividendes vai peļņas daļu iegūstošajā sabiedrībā, un šo laiku ietekmējošos noteikumus.