• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

2.posms

1. Kopsavilkums

Katra Latvijā un citā dalībvalstī reģistrēta sabiedrība, kas iesaistīta pārrobežu reorganizācijā, ne agrāk kā divus mēnešus no lēmuma par reorganizāciju pieņemšanas dienas iesniedz komercreģistra iestādei pieteikumu ieraksta par pārrobežu reorganizāciju izdarīšanai komercreģistrā. Katra sabiedrība iesniedz savu eksemplāru.

 • 3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
  Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma veidlapa KR11;
 • reorganizācijas līgums vai tā attiecīgi apliecināta kopija;
 • dalībnieku sapulces protokola izraksts ar lēmumu par reorganizāciju;
 • likumā noteiktajos gadījumos — reorganizācijas atļauja;
 • reorganizācijas prospekts vai pieteikumā apliecina, ka visi dalībnieki ir piekrituši tam, ka prospekts netiek sagatavots;
 • revidenta atzinums vai pieteikumā apliecina, ka visi dalībnieki ir piekrituši tam, ka revidents nepārbauda reorganizācijas līgumu vai līguma projektu;
 • atzinums par pievienojamās sabiedrības mantas daļas novērtēšanu, ja tiek palielināts iegūstošās sabiedrības pamatkapitāls;
 • iegūstošās kapitālsabiedrības dalībnieku (akcionāru) reģistra nodalījums;
 • dalībnieku, kreditoru vai darbinieku pārstāvju (ja tādu nav, — darbinieku) viedokli par līgumu vai līguma projektu (ja tāds ir);
 • darbinieku pārstāvju (ja tādu nav, — darbinieku) viedokli par prospektu (ja tāds ir);
 • ārzemnieka (ārvalstnieka), kuram ir tiesiska saikne ar Latviju, uz kuras pamata veidojas vai ir izveidojušās savstarpējas tiesības un pienākumi komercdarbības un nodokļu jomā, bet nav piešķirts Latvijas Republikas personas kods, anketa  ziņu iekļaušanai Fizisko personu reģistrā (jāparaksta pašam ārzemniekam ar drošu elektronisko parakstu, lai iesniegtu elektroniski; ja droša elektroniskā paraksta nav, šo dokumentu neiesniedz);
 • kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par valsts nodevas apmaksu. Atsevišķi maksājama valsts nodeva par katru reorganizācijas procesā iesaistīto sabiedrību.

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 14 dienas pēc visu darbību pabeigšanas, ne agrāk kā vienu mēnesi no lēmuma par reorganizāciju pieņemšanas dienas.

Ja vienlaikus reorganizācijas rezultātā tiek palielināts iegūstošās sabiedrības pamatkapitāls vai tiek veiktas citas ar reorganizāciju saistītas izmaiņas, papildus iesniedzami visi uz pamatkapitāla palielināšanu vai citām attiecīgajām izmaiņām attiecināmie dokumenti.