• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

AS pārrobežu saplūšana 1.posms

2. Reorganizācijas līgums vai līguma projekts

Katra reorganizācijā iesaistītā sabiedrība sastāda reorganizācijas līgumu, ko paraksta visu reorganizācijā iesaistīto sabiedrību valdes, vai līguma projektu, ko paraksta tās sabiedrības valde, kura iesniedz pieteikumu par reorganizācijas uzsākšanu.


Dokumentā norāda:

 • Visu reorganizācijā iesaistīto sabiedrību firmas, juridiskās adreses un reģistrācijas numurus un jaundibināmās sabiedrības veidu;
 • pārrobežu reorganizācijā iesaistīto sabiedrību veidu;
 • Ja jaundibināmā sabiedrība ir kapitālsabiedrība: pamatkapitāla lielumu, kapitāla daļu (akciju) skaitu un nominālvērtību;
 • Ja jaundibināmā sabiedrība ir kapitālsabiedrība: valdes locekļu vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi); ja sabiedrībai ir padome, — padomes locekļu vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi).
 • ziņas par to, ka pārrobežu reorganizācijā iesaistītajām kapitālsabiedrībām ir spēkā darbinieku līdzdalības noteikumi, ja tādi piemērojami;
 • ziņas par kreditoriem pieejamiem nodrošinājuma līdzekļiem;
 • ziņas par iegūstošajai sabiedrībai nododamās mantas sastāvā ietilpstošo aktīvu un saistību novērtēšanu;
 • datumu, kad apstiprināts sabiedrības saimnieciskās darbības pārskats, uz kuru balstīti pārrobežu apvienošanas noteikumi;
 • Sabiedrību kapitāla daļu (akciju) apmaiņas koeficientu un piemaksu (ja tādas paredzētas) lielumu;
 • Kapitāla daļu (akciju) sadalījumu starp iegūstošās sabiedrības dalībniekiem;
 • Iegūstošās sabiedrības kapitāla daļu (akciju) nodošanas noteikumus pievienojamās sabiedrības dalībniekiem;
 • Atlīdzības apmēru dalībniekiem, kuri dalībnieku sapulcē balso pret reorganizāciju un prasa sabiedrībai atpirkt savas daļas;
 • Laiku, no kura nodotās kapitāla daļas dod tiesības saņemt dividendes vai peļņas daļu iegūstošajā sabiedrībā, un šo laiku ietekmējošos noteikumus (ja tādi paredzēti);
 • Tiesības, kuras iegūstošā sabiedrība piešķir sadalāmās sabiedrības katras kapitāla daļu kategorijas kapitāla daļu turētājiem;
 • Tiesības, kuras iegūstošā sabiedrība piešķir pievienojamās sabiedrības pārraudzības institūciju un izpildinstitūciju locekļiem;
 • Dienu, ar kuru pievienojamās sabiedrības darījumi iegūstošās sabiedrības grāmatvedībā tiks uzskatīti par iegūstošās sabiedrības darījumiem;
 • Reorganizācijas sekas pievienojamās sabiedrības darbiniekiem;
 • Reorganizācijas procesā veicamās darbības un to veikšanas termiņus.