• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

AS pārveidošana 1. posms

5. Paziņojums kreditoriem

Pārveidojamās sabiedrības dalībnieku (akcionāru) sapulce ne agrāk kā mēnesi pēc publikācijas par reorganizācijas lēmuma projekta pievienošanu izskata lēmuma projektu un pieņem lēmumu par reorganizāciju.

15 dienu laikā no lēmuma par reorganizāciju pieņemšanas dienas sadalāmā sabiedrība visiem zināmajiem sabiedrības kreditoriem nosūta rakstveida paziņojumus par reorganizāciju. Paziņojumu kreditoriem par reorganizāciju katra sabiedrība publicē arī oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.


Paziņojumā norāda:

  • Sabiedrības firmu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi
  • Pārējo reorganizācijā iesaistīto sabiedrību firmas, reģistrācijas numurus un juridiskās adreses
  • Reorganizācijas veidu
  • Faktu, ka pieņemts lēmums par reorganizāciju
  • Kreditoru prasību pieteikšanas vietu un termiņu, kurš nedrīkst būt īsāks par vienu mēnesi no paziņojuma publicēšanas dienas