• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Pārveidošana

2. Lēmums par pārveidošanu

Pārveidojamā sabiedrība sagatavo lēmuma projektu un prospektu. Lēmumu par pārveidošanu pieņem pārveidojamās sabiedrības dalībnieku (akcionāru) sapulce. Vienlaikus ar lēmumu par tiek apstiprināti iegūstošās sabiedrības statūti vai sabiedrības līgums (ja iegūstošā sabiedrība ir personālsabiedrība). Ja nepieciešams, tiek ievēlēta sabiedrības valde un padome.


Lēmumā norāda:

 • Pārveidojamās un iegūstošās sabiedrības firmu, juridisko adresi un reģistrācijas numuru;
 • Iegūstošās sabiedrības veidu;
 • Sabiedrību kapitāla daļu (akciju) apmaiņas koeficientu un piemaksu (ja tādas paredzētas) lielumu;
 • Kapitāla daļu (akciju) sadalījumu starp iegūstošās sabiedrības dalībniekiem (akcionāriem);
 • Iegūstošās sabiedrības kapitāla daļu (akciju) nodošanas noteikumus pārveidojamās sabiedrības dalībniekiem (akcionāriem);
 • Atlīdzības apmēru dalībniekiem (akcionāriem), kuri sapulcē balso pret reorganizāciju un prasa sabiedrībai atpirkt savas daļas (akcijas) iegūstošajā sabiedrībā;
 • Tiesības, kuras iegūstošā sabiedrība piešķir pārveidojamās sabiedrības katras kapitāla daļu (akciju) kategorijas kapitāla daļu (akciju) turētājiem un obligacionāriem, kuriem pieder konvertējamās obligācijas;
 • Tiesības, kuras iegūstošā sabiedrība piešķir pārveidojamās sabiedrības pārraudzības institūciju un izpildinstitūciju locekļiem;
 • Dienu, ar kuru pārveidojamās sabiedrības darījumi iegūstošās sabiedrības grāmatvedībā tiks uzskatīti par iegūstošās sabiedrības darījumiem;
 • Reorganizācijas sekas pārveidojamās sabiedrības darbiniekiem;
 • Reorganizācijas procesā veicamās darbības un to veikšanas termiņus.

Dalībnieku (akcionāru) sapulces lēmumu ieraksta protokolā, ko paraksta sapulces vadītājs, protokolētājs un vismaz viens sapulces ievēlēts dalībnieks (akcionārs) — protokola pareizības apliecinātājs. Ja sabiedrībā ar ierobežotu atbildību ir tikai viens dalībnieks, tas protokola vietā sagatavo un paraksta dalībnieka lēmumu.

Dalībnieku (akcionāru) sapulces protokolā norāda tos dalībniekus (akcionārus), kuri sapulcē par lēmuma par reorganizāciju pieņemšanu balsojuši pret šo lēmumu.


Dokumentā jānorāda:

 • sabiedrības nosaukums (firma);
 • sapulces norises vieta un datums;
 • pirmreizējās sapulces norises datums (atkārtotas sapulces gadījumā);
 • institūcija, kura sasauc sapulci, un laiks, kad par sapulces sasaukšanu ir izsūtīts paziņojums (nav jānorāda dalībnieka lēmumā);
 • sabiedrības pamatkapitāla un balsstiesīgā pamatkapitāla lielums;
 • sapulcē pārstāvētā pamatkapitāla lielums un klātesošo balsstiesīgo dalībnieku (akcionāru) balsu skaits;
 • sapulces vadītāja, protokolētāja, dalībnieka (akcionāra) - protokola pareizības apliecinātāja – vārds, uzvārds (nav jānorāda dalībnieka lēmumā);
 • sapulces darba kārtība (nav jānorāda dalībnieka lēmumā);
 • darba kārtības jautājumu apspriešanas gaita un saturs;
 • pieņemtie lēmumi;
 • par katru lēmumu nodoto "par" un "pret" balsu skaits (nav jānorāda dalībnieka lēmumā);
 • padomes un valdes locekļu, revidenta, likvidatora vai dalībnieka (akcionāra) iebildumi.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieku sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nodotas ne mazāk par divām trešdaļām sapulcē pārstāvēto balsu, ja statūtos nav noteikts lielāks balsu skaits. Akciju sabiedrības akcionāru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nodotas ne mazāk kā trīs ceturtdaļas no klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm, ja statūtos nav noteikts lielāks balsu skaits.

 Uzņēmumu reģistram iesniedz protokola vai lēmuma oriģinālu vai atvasinājumu, kura pareizību apliecina tās pašas personas/-a, kuras parakstīja oriģinālu.

Dalībnieku sapulces protokols
27,2KB , DOCX , atjaunots
Dalībnieka lēmums
18,4KB , DOCX , atjaunots