• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

AS saplūšana 2. posms

6. Dalībnieku (akcionāru) reģistra nodalījums

Dalībnieku (akcionāru) reģistra nodalījums ir dokuments, kurā norādīts pilns dalībnieku (akcionāru) sastāvs un daļu (akciju) sadalījums. To paraksta valdes priekšsēdētājs vai valdes loceklis uz pilnvaras pamata, kuru parakstījuši visi valdes locekļi.


Dokumentā jānorāda:

 • sabiedrības nosaukums (firma);
 • juridiskā adrese;
 • dokumenta nosaukums “Dalībnieku (Akcionāru) reģistra nodalījums”;
 • nodalījuma kārtas numurs;
 • nodalījuma datums;
 • ieraksta kārtas numurs;
 • ziņas par dalībniekiem (akcionāriem) – fiziskām personām: vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav Latvijas Republikas personas koda, tad norāda dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi) un adrese, kurā tas sasniedzams;
 • ziņas par dalībniekiem (akcionāriem), ja dalībnieks (akcionārs) ir juridiska persona vai personālsabiedrība: nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;
 • dalībnieka (akcionāra) elektroniskā pasta adrese (ja dalībnieks (akcionārs) to lūdzis izmantot sabiedrības saziņai ar viņu);
 • dalībniekam (akcionāram) piederošo daļu kārtas numuri;
 • katra dalībnieka (akcionāra) daļu (akciju) kategorijas, ja sabiedrībai ir vairākas daļu (akciju) kategorijas;
 • katram dalībniekam (akcionāram) piederošo daļu (akciju) skaits;
 • daļas (akcijas) nominālvērtība;
 • no piederošajām daļām (akcijām) izrietošo balsu skaits;
 • daļu (akciju) apmaksas stāvoklis;
 • ja daļas (akcijas) kopīgi pieder vairākām personām, norādāms dalībnieku (akcionāru) kopīgais pārstāvis, kurš iecelts Komerclikuma 157.pantā noteiktajā kārtībā, norādot pārstāvja vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja personai nav Latvijas Republikas personas koda, tad norāda dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi) un adresi, kurā tas sasniedzams.

Dibinot sabiedrību, sastādāms nodalījums ar kārtas numuru 1. Par katru dalībnieku (akcionāru) tiek veikts atsevišķs ieraksts, ierakstu numerācija jāsāk ar numuru 1 (piemēram, ja ir trīs dalībnieki (akcionāri), norādāmi ierakstu kārtas numuri 1, 2 un 3). Daļu (akciju) kārtas numuri norādāmi atbilstoši katram dalībniekam (akcionāram) piederošo daļu (akciju) skaitam (piemēram, ja ir divi dalībnieki, un katram pieder pa 10 daļām, attiecīgi norādāmi daļu kārtas numuri 1-10 un 11-20).

Dalībnieku reģistra nodalījumā - katra daļa dalībniekam dod tikai vienu balsi, ja statūtos nav noteikts citādi. Dalībnieku reģistra nodalījumā cita starpā jānorāda, no daļām izrietošais balsu skaits. Piemēram, ja dalībniekam sabiedrībā ir 50 daļas un saskaņā ar statūtiem viena daļa dod 1 balsi, tad dalībnieku reģistra nodalījumā norādāms, ka dalībniekam no daļām izrietošais balsu skaits ir 50. Savukārt, ja dalībniekam sabiedrībā ir 50 daļas un saskaņā ar statūtiem viena daļa dod 3 balsis, tad dalībnieku reģistra nodalījumā norādāms, ka dalībniekam no daļām izrietošais balsu skaits ir 150.

Akcionāru reģistra nodalījumā - katra minimālās nominālvērtības balsstiesīgā akcija dod tiesības akcionāram uz vienu balsi, ja statūtos nav paredzēts, ka tiesības uz vienu balsi dod noteikta akciju nominālvērtību summa. Akcionāru reģistra nodalījumā cita starpā jānorāda, no akcijām izrietošais balsu skaits. Piemēram, ja sabiedrībā nav paredzētas akciju kategorijas (visas akcijas ir balsstiesīgās), katra akcija dod vienu balsi un akcionāram sabiedrībā ir 20 akcijas, tad akcionāru reģistra nodalījumā norādāms, ka akcionāram no akcijām izrietošais balsu skaits ir 20. Savukārt, ja sabiedrībā paredzētas dažādas akciju kategorijas, piemēram, akcijas ar balsstiesībām un priekšrocības akcijas (kuras saskaņā ar Komerclikumu nedod balsstiesības) un akcionāram sabiedrībā ir 50 akcijas ar balsstiesībām (kur katra akcija dod vienu balsi) un 10 priekšrocību akcijas, tad akcionāru reģistra nodalījumā norādāms, ka akcionāram no akcijām izrietošais balsu skaits ir 50.

Dalībnieku reģistra nodalījums
24,2KB , DOCX , atjaunots
Akcionāru reģistra nodalījums
24KB , DOCX , atjaunots