• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

AS sašķelšana, ja neveido jaunu sabiedrību, 2. posms

1. Kopsavilkums

Pēc kreditoru prasījumu nodrošināšanas ne agrāk kā trīs mēnešus pēc paziņojuma publicēšanas dienas sabiedrības iesniedz Uzņēmumu reģistram pieteikumu, lai komercreģistrā tiktu izdarīts ieraksts par reorganizāciju.

 • 3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
  Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti:

 • sadalāmās sabiedrības pieteikuma veidlapa KR12;
 • reorganizācijas līgums vai tā attiecīgi apliecināta kopija (savu eksemplāru iesniedz katra sabiedrība);
 • dalībnieku (akcionāru) sapulces protokols (iesniedz katra iesaistītā sabiedrība);
 • to dalībnieku (akcionāru) saraksts, kuri balsojuši pret reorganizāciju (iesniedz katra iesaistītā sabiedrība);
 • likumā noteiktajos gadījumos — reorganizācijas atļauja;
 • reorganizācijas prospekts (ja likumā noteikta prospekta sagatavošana) (iesniedz katra iesaistītā sabiedrība);
 • revidenta atzinums (ja likumā noteikta revidenta pārbaude) (iesniedz katra iesaistītā sabiedrība);
 • sašķeļamās sabiedrības slēguma finanšu pārskatu;
 • ārzemnieka (ārvalstnieka), kuram ir tiesiska saikne ar Latviju, uz kuras pamata veidojas vai ir izveidojušās savstarpējas tiesības un pienākumi komercdarbības un nodokļu jomā, bet nav piešķirts Latvijas Republikas personas kods, anketa  ziņu iekļaušanai Fizisko personu reģistrā (jāparaksta pašam ārzemniekam ar drošu elektronisko parakstu, lai iesniegtu elektroniski; ja droša elektroniskā paraksta nav, šo dokumentu neiesniedz);
 • kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par valsts nodevas apmaksu. Atsevišķi maksājama valsts nodeva par katras sabiedrības līguma projekta eksemplāru.

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 14 dienas pēc visu darbību pabeigšanas, ne agrāk kā 3 mēnešus pēc paziņojuma publicēšanas dienas.

Ja vienlaikus reorganizācijas rezultātā tiek veiktas citas ar reorganizāciju saistītas izmaiņas sadalāmajā sabiedrībā, papildus iesniedzami visi uz šīm izmaiņām attiecināmie dokumenti.