• lv
  • en

AS sašķelšana, ja neveido jaunu sabiedrību, 2. posms

2. Reorganizācijas līgums

Ja reorganizācijas procesā piedalās divas vai vairākas jau pastāvošas sabiedrības, tās slēdz reorganizācijas līgumu. Līgums slēdzams rakstveidā.


Dokumentā norāda:

  • Sadalāmās sabiedrību firmu (nosaukumu), juridisko adresi un reģistrācijas numuru
  • Sabiedrību kapitāla daļu (akciju) apmaiņas koeficientu un piemaksu (ja tādas paredzētas) lielumu
  • Kapitāla daļu (akciju) sadalījumu starp iegūstošās sabiedrības dalībniekiem (akcionāriem)
  • Iegūstošās sabiedrības kapitāla daļu (akciju) nodošanas noteikumus sadalāmās sabiedrības dalībniekiem
  • Laiku, no kura nodotās kapitāla daļas (akcijas) dod tiesības saņemt dividendes vai peļņas daļu iegūstošajā sabiedrībā, un šo laiku ietekmējošos noteikumus (ja tādi paredzēti)
  • Tiesības, kuras iegūstošā sabiedrība piešķir sadalāmās sabiedrības pārraudzības institūciju un izpildinstitūciju locekļiem, kā arī sabiedrības kontrolierim
  • Dienu, ar kuru sadalāmās sabiedrības darījumi iegūstošās sabiedrības grāmatvedībā tiks uzskatīti par iegūstošās sabiedrības darījumiem
  • Reorganizācijas sekas sadalāmās sabiedrības darbiniekiem
  • Reorganizācijas procesā veicamās darbības un to veikšanas termiņus