• lv
  • en

AS sašķelšana, ja veido jaunu sabiedrību, 1. posms

3. Apmaksā nodevas

Valsts nodeva ir jāsamaksā pirms dokumentu iesniegšanas reģistrācijai. Reģistrācija tiek veikta tikai pēc tam, kad Uzņēmumu reģistrs var pārliecināties, ka valsts nodeva ir ieskaitīta Valsts kases kontā.

Valsts nodevu un maksu par publikāciju „Latvijas Vēstnesī” var veikt ar pārskaitījumu jebkurā bankā 2 dienas pirms dokumentu iesniegšanas elektroniski vai pa pastu.


Valsts nodeva par katru iesaistīto sabiedrību

18,00 EUR

Valsts kase
Reģ. Nr. 90000050138
Valsts Kase, Konts: LV84TREL1060190913200
Maksājuma mērķis: obligāti jānorāda reģistrācijas numurs (ja tāds ir), nosaukums un pakalpojums, par ko tiek veikts maksājums

Maksa par publikāciju "Latvijas Vēstnesī"

9,25 EUR

VSIA Latvijas Vēstnesis
Reģistrācijas numurs: 40003113794
PVN maks.Nr.: LV40003113794
AS SEB Banka; konts: LV56UNLA0002100609196
AS Swedbank; konts: LV31HABA0551027727297
Maksājuma mērķis: tiesību subjekta (uzņēmuma/organizācijas) nosaukums (jaunais nosaukums, ja attiecināms) un reģistrācijas numuru (ja tāds ir piešķirts)

Uzņēmumu reģistrā iesniedzama dokumenta atvasinājuma izgatavošana

3,15 EUR

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs
Nod. maks. reģ. Nr. 90000270634
Valsts Kase; Konts: LV67TREL2190464004000
Maksājuma mērķis: obligāti jānorāda maksas pakalpojums par ko tiek veikts maksājums
Dokumenta ( pilnvara, izziņa, kādi dokumenti svešvalodā, kuri tulkoti un apliecināti notariāli, tiesas nolēmums u.c.) atvasinājuma izgatavošana un apliecināšana, ko pievieno papildus Uzņēmumu reģistrā iesniedzamajiem dokumentu oriģināliem.