• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

AS sašķelšana, ja veido jaunu sabiedrību, 2. posms

3. Akcionāru sapulces protokols vai lēmums

Sadalāmās sabiedrības valde reorganizācijas lēmumā noteiktajā termiņā sasauc jaundibināmās sabiedrības dalībnieku (akcionāru) sapulci, kura apstiprina jaundibināmās sabiedrības statūtus, ievēlē pārvaldes institūcijas un veic citas darbības, kas nepieciešamas, dibinot sabiedrību.

Akcionāru sapulces lēmumu ieraksta protokolā, ko paraksta sapulces vadītājs, protokolētājs un vismaz viens sapulces ievēlēts akcionārs — protokola pareizības apliecinātājs vai sastāda atsevišķa dokumenta veidā, ko paraksta sapulces vadītājs un vismaz viens akcionārs, kas ievēlēts par lēmuma pareizības apliecinātāju.  Ja sabiedrībā ir tikai viens akcionārs, tas protokola vietā sagatavo un paraksta akcionāra lēmumu.


Dokumentā jānorāda:

 • Sabiedrības nosaukums (firma)
 • Dalībnieku (akcionāru) sapulces protokola vai dalībnieka (akcionāra) lēmuma numurs
 • Sapulces norises vieta un datums
 • Sabiedrības parakstītā pamatkapitāla, apmaksātā pamatkapitāla un balsstiesīgā pamatkapitāla lielumu (nav jānorāda dalībnieka lēmumā)
 • Klātesošo dalībnieku/-a vārdu un uzvārdu, daļu (akciju) skaitu un balsstiesīgā pamatkapitāla lielumu
 • Sapulces vadītāja, protokolētāja, dalībnieka (akcionāra) - protokola pareizības apliecinātāja – vārdu, uzvārdu (nav jānorāda dalībnieka/akcionāra lēmumā)
 • Institūcija, kura sasauc sapulci, un laiku, kad par sapulces sasaukšanu ir izsūtīts paziņojums (nav jānorāda dalībnieka/akcionāra lēmumā)
 • Sapulces darba kārtība (nav jānorāda dalībnieka/akcionāra lēmumā)
 • Pieņemtos lēmumus
 • Par katru lēmumu nodoto "par" un "pret" balsu (apmaksāto daļu) (nav jānorāda dalībnieka/akcionāra lēmumā)

Lēmums ir pieņemts, ja par to nodotas ne mazāk par divām trešdaļām sapulcē pārstāvēto balsu, ja statūtos nav noteikts lielāks balsu skaits.

Uzņēmumu reģistram iesniedz protokola vai lēmuma oriģinālu vai atvasinājumu, kura pareizību apliecina tās pašas personas/-a, kuras parakstīja oriģinālu.

Dalībnieku sapulces protokols
89,9KB , DOCX , atjaunots