• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

AS sašķelšana, ja veido jaunu sabiedrību, 2. posms

6. Dalībnieku (akcionāru) reģistra nodalījums

Dalībnieku (akcionāru) reģistra nodalījums ir dokuments, kurā norādīts pilns dalībnieku (akcionāru) sastāvs un daļu (akciju) sadalījums. To paraksta valdes priekšsēdētājs vai valdes loceklis uz pilnvaras pamata, kuru parakstījuši visi valdes locekļi.


Dokumentā jānorāda:

 • sabiedrības nosaukums (firma);
 • juridiskā adrese;
 • dokumenta nosaukums “Dalībnieku (Akcionāru) reģistra nodalījums”;
 • nodalījuma kārtas numurs;
 • nodalījuma datums;
 • ieraksta kārtas numurs;
 • ziņas par dalībniekiem (akcionāriem) – fiziskām personām: vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav Latvijas Republikas personas koda, tad norāda dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi) un adrese, kurā tas sasniedzams;
 • ziņas par dalībniekiem (akcionāriem), ja dalībnieks (akcionārs) ir juridiska persona vai personālsabiedrība: nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;
 • dalībnieka (akcionāra) elektroniskā pasta adrese (ja dalībnieks (akcionārs) to lūdzis izmantot sabiedrības saziņai ar viņu);
 • dalībniekam (akcionāram) piederošo daļu kārtas numuri;
 • katra dalībnieka (akcionāra) daļu (akciju) kategorijas, ja sabiedrībai ir vairākas daļu (akciju) kategorijas;
 • katram dalībniekam (akcionāram) piederošo daļu (akciju) skaits;
 • daļas (akcijas) nominālvērtība;
 • no piederošajām daļām (akcijām) izrietošo balsu skaits;
 • daļu (akciju) apmaksas stāvoklis;
 • ja daļas (akcijas) kopīgi pieder vairākām personām, norādāms dalībnieku (akcionāru) kopīgais pārstāvis, kurš iecelts Komerclikuma 157.pantā noteiktajā kārtībā, norādot pārstāvja vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja personai nav Latvijas Republikas personas koda, tad norāda dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi) un adresi, kurā tas sasniedzams.

Dibinot sabiedrību, sastādāms nodalījums ar kārtas numuru 1. Par katru dalībnieku (akcionāru) tiek veikts atsevišķs ieraksts, ierakstu numerācija jāsāk ar numuru 1 (piemēram, ja ir trīs dalībnieki (akcionāri), norādāmi ierakstu kārtas numuri 1, 2 un 3). Daļu (akciju) kārtas numuri norādāmi atbilstoši katram dalībniekam (akcionāram) piederošo daļu (akciju) skaitam (piemēram, ja ir divi dalībnieki, un katram pieder pa 10 daļām, attiecīgi norādāmi daļu kārtas numuri 1-10 un 11-20).

Dalībnieku reģistra nodalījums
27,2KB , DOCX , atjaunots