• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

AS adreses pārcelšana uz Latviju 2.posms

2. Akcionāru sapulces protokols vai lēmums

Lēmumu par juridiskās adreses pārcelšanu uz citu ES dalībvalsti pieņem akcionāru sapulce.


Dokumentā jānorāda:

 • pārveidojamās sabiedrības firmu, juridisko adresi un reģistrācijas numuru
 • sabiedrības akciju apmaiņas koeficientu un piemaksu (ja tādas paredzētas) lielumu;
 • akciju sadalījumu starp iegūstošās sabiedrības akcionāriem;
 • iegūstošās sabiedrības akciju nodošanas noteikumus pārveidojamās sabiedrības akcionāriem;
 • laiku, no kura nodotās akcijas dod tiesības saņemt dividendes vai peļņas daļu iegūstošajā sabiedrībā, un šo laiku ietekmējošos noteikumus (ja tādi paredzēti);
 • tiesības, kuras iegūstošā sabiedrība piešķir pārveidojamās sabiedrības pārraudzības institūciju un izpildinstitūciju locekļiem, kā arī sabiedrības kontrolierim;
 • dienu, ar kuru pārveidojamās sabiedrības darījumi iegūstošās sabiedrības grāmatvedībā tiks uzskatīti par iegūstošās sabiedrības darījumiem;
 • reorganizācijas sekas pārveidojamās sabiedrības darbiniekiem;
 • reorganizācijas procesā veicamās darbības un to veikšanas termiņus;
 • iegūstošās sabiedrības firmu un juridisko adresi;
 • iegūstošās sabiedrības veidu;
 • lēmumu apstiprināt statūtus;
 • ieceltās valdes sastāvu;
 • ieceltās padomes sastāvu.

Lēmums ir pieņemts, ja par to nodotas ne mazāk par divām trešdaļām sapulcē pārstāvēto balsu, ja statūtos nav noteikts lielāks balsu skaits.

Uzņēmumu reģistram iesniedz protokola vai lēmuma oriģinālu vai atvasinājumu, kura pareizību apliecina tās pašas personas/-a, kuras parakstīja oriģinālu.