• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Dalībvalsts komersanta filiāles reģistrācija komercreģistrā

4. Patiesie labuma guvēji (PLG)

PLG ir fiziskā persona, filiāles mātes uzņēmuma īpašnieks vai persona, kura kontrolē mātes uzņēmumu un tā ir vismaz — fiziskā persona, kurai tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25 procenti no mātes uzņēmuma kapitāla daļām/balsstiesībām vai kura to tiešā vai netiešā veidā kontrolē.


Par filiāles PLG jānorāda:

 1. vārds;
 2. uzvārds;
 3. personas kods (ja tāda nav - dzimšanas datums, mēnesis, gads, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un iestāde, kas dokumentu izdevusi);
 4. valstspiederība;
 5. pastāvīgās dzīvesvietas valsts;
 6. veids, kā tiek īstenota kontrole pār filiāli:
  1. kā atsevišķa persona, kas kontrolē (ja patiesais labuma guvējs ir netiešais īpašnieks vai netiešā veidā kontrolē ārvalsts komersantu):
   1. uz pilnvarojuma līguma pamata;
   2. uz īpašumtiesību pamata (piemēram, ja PLG ir ārvalsts komersanta īpašnieks);
   3. caur juridisko veidojumu kā dibinātāju;
   4. caur juridisko veidojumu kā pilnvarotājs;
   5. caur juridisko veidojumu kā pārvaldītājs;
   6. uz darījuma attiecību pamata;
  2. cits kontroles veids (brīvs teksta lauks ar iespēju ierakstīt nedefinētu veidu);
 7. informācija par personu ar kuras starpniecību tiek īstenota kontrole:
  1. fiziskai personai vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, mēnesis un gads);
  2. juridiskajai personai — nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese.

Pieteikumā reģistrācijai obligāti jānorāda informācija par PLG.

Ja filiāle ir izmantojusi visus iespējamos noskaidrošanas līdzekļus un secinājusi, ka nav mātes uzņēmumā iespējams noskaidrot nevienu fizisko personu  —  PLG, kā arī ir izslēgtas šaubas, ka mātes uzņēmumam  - ārvalsts komersantam ir PLG, to apliecina pieteikumā, norādot pamatojumu.

Uzņēmumu reģistram ir tiesības pieprasīt PLG īstenotās kontroles dokumentāro pamatojumu, kā arī dokumentu, kas apstiprina PLG identificējošās informācijas atbilstību (notariāli apliecinātu personu apliecinošā dokumenta kopiju, ārvalsts iedzīvotāju reģistra izziņu vai citus minētajiem dokumentiem pielīdzināmus dokumentus), un dokumentu, kas pamato apliecinājumu, ka PLG noskaidrot nav iespējams!