• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Eiropas komercsabiedrības pamatkapitāla palielināšana

1. Kopsavilkums

Pamatkapitālu drīkst palielināt tikai tad, kad pilnībā apmaksātas visas esošās akcijas. Pamatkapitāls uzskatāms par palielinātu ar dienu, kad komercreģistrā ierakstīts jaunais pamatkapitāla lielums.

 • 1-3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
  Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma veidlapa SE2;
 • akcionāru sapulces protokols (jāapliecina paraksti);
 • statūtu jaunā redakcija (jāapliecina paraksti);
 • statūtu grozījumu teksts;
 • pamatkapitāla palielināšanas noteikumi;
 • valdes apliecinājums par pamatkapitāla apmaksas stāvokli;
 • valdes sēdes protokola izraksts ar lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu Komerclikuma 249. panta ceturtajā daļā minētajā gadījumā un padomes sēdes protokola izrakstu ar lēmumu atļaut valdei palielināt pamatkapitālu;
 • atzinums par mantiskā ieguldījuma vērtību, ja pamatkapitāls tiek apmaksāts ar mantisko ieguldījumu;
 • dokuments, kas apliecina mantiskā ieguldījuma nodošanu sabiedrībai, ja pamatkapitāls tiek apmaksāts ar mantisko ieguldījumu, un tas jau ir nodots sabiedrībai;
 • ja mantisko ieguldījumu veic ar pārvedamiem vērtspapīriem un naudas tirgus instrumentiem, kas iekļauti Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētā (licencētā) regulētajā tirgū vismaz divus gadus pirms lēmuma par pamatkapitāla palielināšanu pieņemšanas brīža, apliecinājums, ka nav radušies būtiski apstākļi, kas ietekmē mantiskā ieguldījuma vērtību;
 • ārzemnieka (ārvalstnieka), kuram ir tiesiska saikne ar Latviju, uz kuras pamata veidojas vai ir izveidojušās savstarpējas tiesības un pienākumi komercdarbības un nodokļu jomā, bet nav piešķirts Latvijas Republikas personas kods, anketa  ziņu iekļaušanai Fizisko personu reģistrā (jāparaksta pašam ārzemniekam ar drošu elektronisko parakstu, lai iesniegtu elektroniski; ja droša elektroniskā paraksta nav, šo dokumentu neiesniedz);
 • kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par valsts nodevas apmaksu.

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 14 dienas no lēmuma pieņemšanas.

Ja pamatkapitāls tiek palielināts, tajā ieskaitot pozitīvo starpību vai obligāto rezervi, nav iesniedzami dokumenti, kas apliecina to ieskaitīšanu pamatkapitālā.