• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Eiropas komercsabiedrības izmaiņas valdes sastāvā

1. Kopsavilkums

Lēmumu par izmaiņām valdes sastāvā pieņem padome. Valdes skaitliskajam sastāvam un valdes locekļu pārstāvības tiesību apjomam ir jāatbilst statūtos noteiktajam. Valdi ieceļ uz 5 gadu termiņu, izņemot, ja statūtos ir paredzēts cits, īsāks termiņš. Valdes loceklis ir uzskatāms par ieceltu amatā ar padomes sēdes lēmuma brīdi, ja vien lēmumā nav noteikts vēlāks amatā stāšanās datums.

  • 1-3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti:

  • pieteikuma veidlapa SE2 (jāapliecina paraksti);
  • padome sēdes protokols (jāapliecina paraksti);
  • valdes locekļa piekrišana ieņemt amatu (nav jāsniedz, ja piekrišana ietverta pieteikumā) (jāapliecina paraksti);
  • valdes locekļu saraksts;
  • valdes locekļa paziņojums par amata atstāšanu, ja viņš pats ir atkāpies no amata;
  • kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par valsts nodevas apmaksu.

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 14 dienas no lēmuma pieņemšanas.

Skatīt informāciju par to, kā kļūt par komersanta amatpersonu un administratīvo locekli, kā arī par to pienākumiem un pilnvarojumu.