• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Eiropas komercsabiedrības izmaiņas valdes sastāvā

1. Kopsavilkums

Lēmumu par izmaiņām valdes sastāvā pieņem padome. Valdes skaitliskajam sastāvam un valdes locekļu pārstāvības tiesību apjomam ir jāatbilst statūtos noteiktajam. Valdi ieceļ uz 5 gadu termiņu, izņemot, ja statūtos ir paredzēts cits, īsāks termiņš. Valdes loceklis ir uzskatāms par ieceltu amatā ar padomes sēdes lēmuma brīdi, ja vien lēmumā nav noteikts vēlāks amatā stāšanās datums. Ieceļot, atceļot vai mainot valdi, vienlaikus jāsniedz arī informācija par patieso labuma guvēju (turpmāk - PLG). Ja informācija par reģistrēto PLG nav mainījusies, tas jāapliecina pieteikumā.

Ja valdes loceklis pats ir atkāpies no amata, informācija par PLG pieteikumā nav jānorāda.

  • 1-3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti:

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 14 dienas no lēmuma pieņemšanas.

Skatīt informāciju par to, kā kļūt par komersanta amatpersonu un administratīvo locekli, kā arī par to pienākumiem un pilnvarojumu.