• lv
  • en

Eiropas komercsabiedrības izmaiņas valdes sastāvā

1. Kopsavilkums

Lēmumu par izmaiņām valdes sastāvā pieņem padome. Valdes skaitliskajam sastāvam un valdes locekļu pārstāvības tiesību apjomam ir jāatbilst statūtos noteiktajam. Valdi ieceļ uz 5 gadu termiņu, izņemot, ja statūtos ir paredzēts cits, īsāks termiņš. Valdes loceklis ir uzskatāms par ieceltu amatā ar padomes sēdes lēmuma brīdi, ja vien lēmumā nav noteikts vēlāks amatā stāšanās datums.

  • 1-3 darba dienas
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti: