• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Individuālā uzņēmuma reģistrācija

2. Pārbaudi nosaukumu

Nosaukums ir individuālā uzņēmuma apzīmējums, kas nodrošina tās atpazīstamību.


Nosacījumi nosaukuma izvēlei:

 • nosaukumā obligāti ietver īpašnieka uzvārdu, uzņēmuma darbības veidu, pilsētas vai novada nosaukumu;
 • jālieto latviešu vai latīņu alfabēta burti;
 • var izmantot ciparus;
 • var izmantot pieturzīmes (punktus, komatus, kolus, pēdiņas, u.c.);
 • atļauts lietot piecus simbolus - &, @, %, +, =, citu simbolu lietošana nav atļauta;
 • nevar ietvert valsts vai pašvaldību institūciju (iestāžu) nosaukumus, kā arī vārdu "valsts" vai "pašvaldība";
 • nevar ietvert vārdus "Latvijas Republika" un to tulkojumu svešvalodā;
 • nevar ietvert maldinošu informāciju par komercdarbības formu, piemēram, apzīmējumus “AS”, “SIA”, u.tml.;
 • nav pieļaujama tādu nosaukumu lietošana, kas satur necenzētus vārdus un divdomīgus apzīmējumus (pretēji labiem tikumiem);
 • ja ietverts administratīvās teritorijas vai apdzīvotās vietas nosaukums, firma nedrīkst sakrist ar attiecīgās administratīvās teritorijas vai apdzīvotās vietas nosaukumu, nepieciešams nosaukumā ietvert papildus vārdus, burtus vai ciparus;
 • nevar sakrist ar jau reģistrētu preču zīmi vai to daļu. Pārbaudi Patentu valdes reģistrēto preču zīmju meklētāju;
 • nevar sakrist ne ar vienu no Uzņēmumu reģistra jau reģistrēta, vai reģistrācijai pieteiktu subjekta nosaukumu. Pieturzīmes, atstarpes, kā arī lielo vai mazo burtu lietojums nav uzskatāms par pietiekamu atšķirību no cita nosaukuma.

Visos iesniedzamajos dokumentos jānorāda vienāds nosaukums.