• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Individuālā uzņēmuma reģistrācija

4. Patiesie labuma guvēji (PLG)

PLG ir fiziskā persona, juridiskās personas īpašnieks vai persona, kura kontrolē juridisko personu un tā ir vismaz — fiziskā persona, kurai tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25 procenti no juridiskās personas kapitāla daļām, balsstiesīgajām akcijām vai kura to tiešā vai netiešā veidā kontrolē.

Individuālajos uzņēmumos PLG gandrīz vienmēr ir to īpašnieki. Izņēmums, kad PLG var būt cita persona, būtu, ja īpašnieku faktiski kontrolētu cita fiziska persona, proti, īpašnieks uzņēmumu kontrolētu citas fiziskas personas labā.


Par individuālā uzņēmuma PLG jānorāda:

 1. vārds;
 2. uzvārds;
 3. personas kods (ja tāda nav - dzimšanas datums, mēnesis, gads, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un iestāde, kas dokumentu izdevusi);
 4. valstspiederība;
 5. pastāvīgās dzīvesvietas valsts;
 6. veids, kā tiek īstenota kontrole pār zemnieku vai zvejnieku saimniecību:
  1. caur statusu juridiskajā personā (ja PLG ir tiešais īpašnieks vai tiešā veidā kontrolē juridisko personu):
   1. kā īpašnieks;
  2. kā atsevišķa persona, kas kontrolē (ja patiesais labuma guvējs netiešā veidā kontrolē uzņēmuma īpašnieku):
   1. uz pilnvarojuma līguma pamata;
   2. uz īpašumtiesību pamata;
   3. uz darījuma attiecību pamata;
  3. cits (brīvs teksta lauks ar iespēju ierakstīt nedefinētu veidu);
 7. informācija par personu ar kuras starpniecību tiek īstenota kontrole (norāda, ja tiek norādīts kāds no 6.2. vai 6.3. apakšpunktā minētajiem veidiem kādā tiek īstenota kontrole):
  1. fiziskai personai vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, mēnesis un gads).

Ja juridiskā persona izmantojot visus iespējamos noskaidrošanas līdzekļus secinājusi, ka nav iespējams noskaidrot nevienu fizisko personu  —  PLG, kā arī ir izslēgtas šaubas, ka juridiskajai personai ir patiesais labuma guvējs, to apliecina pieteikumā, norādot pamatojumu. Norādāms, ka šāds apliecinājums nav iespējams un netiks reģistrēts ne individuālo uzņēmumu, ne zemnieka vai zvejnieka saimniecības gadījumā, ņemot vērā, ka minēto juridisko personu īpašnieki vienmēr ir fiziskās personas un līdz ar to atbilstoši patieso labuma guvēju definīcijai, patiesos labuma guvējus noskaidrot iespējams ir vienmēr.

Norādāms, ka Uzņēmumu reģistram ir tiesības pieprasīt dokumentu, kas apstiprina PLG identificējošās informācijas atbilstību (notariāli apliecinātu personu apliecinošā dokumenta kopiju, ārvalsts iedzīvotāju reģistra izziņu vai citus minētajiem dokumentiem pielīdzināmus dokumentus), kā arī PLG īstenotās kontroles dokumentāro pamatojumu un dokumentu, kas pamato apliecinājumu, ka PLG noskaidrot nav iespējams!