• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Individuālā uzņēmuma pārveidošana par SIA 1. posms

3. Reorganizācijas lēmuma projekts

Reorganizācijas lēmuma projektu sastāda un paraksta īpašnieks.


Dokumentā norāda:

 • Uzņēmuma nosaukums, juridiskā adrese un reģistrācijas numurs;
 • Izveidojamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieka vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta;
 • Iegūstošās SIA nosaukums (firma);
 • Statūtu apstiprināšanas fakts
 • Iegūstošās sabiedrības dalībniekam pienākošos daļu skaits;
 • Iegūstošās sabiedrības kapitāla daļu nodošanas noteikumi pārveidojamā uzņēmuma īpašniekam;
 • Laiks, no kura nodotās kapitāla daļas dod tiesības saņemt dividendes;
 • Diena, ar kuru pārveidojamā uzņēmuma darījumi iegūstošās sabiedrības grāmatvedībā tiks uzskatīti par šīs sabiedrības darījumiem;
 • Reorganizācijas sekas pārveidojamā uzņēmuma darbiniekiem;
 • Reorganizācijas procesā veicamās darbības un to veikšanas termiņš;
 • Iegūstošās sabiedrības valdes locekļu vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta;
 • Iegūstošās sabiedrības padomes locekļu vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta (ja sabiedrībai ir padome);
 • Iegūstošās sabiedrības revidenta vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta (ja sabiedrībai nepieciešams revidents);
 • Citi noteikumi, ko pārveidojamā uzņēmuma īpašnieks uzskata par būtiskiem un kas nav pretrunā ar likumu;
 • Lēmuma numurs, sastādīšanas (parakstīšanas) vieta un datums.