• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Individuālā uzņēmuma pārveidošana par SIA 2. posms

2. Reorganizācijas lēmums

Reorganizācijas lēmumu sastāda un paraksta īpašnieks.


Dokumentā norāda:

 • uzņēmuma nosaukums, juridiskā adrese un reģistrācijas numurs;
 • izveidojamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieka vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta;
 • iegūstošās SIA nosaukums (firma);
 • statūtu apstiprināšanas fakts;
 • iegūstošās sabiedrības dalībniekam pienākošos daļu skaits;
 • iegūstošās sabiedrības kapitāla daļu nodošanas noteikumi pārveidojamā uzņēmuma īpašniekam;
 • laiks, no kura nodotās kapitāla daļas dod tiesības saņemt dividendes;
 • diena, ar kuru pārveidojamā uzņēmuma darījumi iegūstošās sabiedrības grāmatvedībā tiks uzskatīti par šīs sabiedrības darījumiem;
 • reorganizācijas sekas pārveidojamā uzņēmuma darbiniekiem;
 • reorganizācijas procesā veicamās darbības un to veikšanas termiņš;
 • iegūstošās sabiedrības valdes locekļu vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta;
 • iegūstošās sabiedrības padomes locekļu vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta (ja sabiedrībai ir padome);
 • iegūstošās sabiedrības revidenta vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta (ja sabiedrībai nepieciešams revidents);
 • citi noteikumi, ko pārveidojamā uzņēmuma īpašnieks uzskata par būtiskiem un kas nav pretrunā ar likumu;
 • lēmuma numurs, sastādīšanas (parakstīšanas) vieta un datums.