• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Komandītsabiedrības juridiskās adreses maiņa

2. Pārbaudi adresi

Sabiedrības juridiskā adrese ir adrese,  kuru sabiedrība izmanto oficiālai saziņai. Sabiedrības vadībai ir jānodrošina korespondences saņemšana sabiedrības juridiskajā adresē.


Nosacījumi juridiskās adreses reģistrācijai:

 • juridiskajai adresei jāsakrīt ar Valsts adrešu reģistrā ierakstītu adresi. Bezmaksas adreses pārbaude Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā kadastrs.lv;
 • adresi var reģistrēt tikai ēkā vai telpu grupā (dzīvoklī), to nevar reģistrēt īpašumā, kas sastāv tikai no zemes;
 • ja nekustamais īpašums sastāv no vairākām telpu grupām, nepieciešams norādīt precīzu telpu grupas numuru, kurā tiek reģistrēta juridiskā adrese;
 • ja nekustamais īpašums nepieder personai, kura paraksta pieteikumu, nepieciešams iesniegt nekustamā īpašuma (ēkas vai dzīvokļa īpašuma) īpašnieka izsniegtu piekrišanu sabiedrības juridiskās adreses reģistrācijai attiecīgajā ēkā vai dzīvokļa īpašumā. Piekrišanā norāda nekustamā īpašuma kadastra numuru, īpašnieka vārdu, uzvārdu un personas kodu vai nosaukumu (firmu) un reģistrācijas numuru. Ja zemei un ēkai ir dažādi kadastra numuri, jānorāda ēkas kadastra numurs;
 • ja nekustamais īpašums pieder vairākiem kopīpašniekiem, nepieciešama visu kopīpašnieku piekrišana, vai iesniedzams dokuments, kas apliecina kopīpašnieka atsevišķas lietošanas tiesības uz konkrēto īpašuma daļu, kurā atradīsies juridiskā adrese;
 • ja juridiskā adrese ir ēkā, kura nav sadalīta telpu grupās, kurām piešķirts numurs, tad pieteikumā norāda ēkas kadastra apzīmējumu;
 • ja juridiskā adrese ir ēkā esošajā telpā, kurai piešķirts numurs, tad pieteikumā norāda konkrētās telpas kadastra apzīmējumu;
 • ja juridiskā adrese ir ēkā, kurā daļa telpas ir numurētas, bet daļa – nav numurētas, un juridiskā adrese ir nedzīvojamā telpā, kurai nav piešķirts numurs, tad pieteikumā norāda attiecīgās telpas kadastra apzīmējumu.

  Informācija par nekustamā īpašuma objekta (ēkas, dzīvokļa īpašuma vai telpas) kadastra apzīmējumu atrodama Kadastra informācijas sistēmā www.kadastrs.lv

Ja juridiskā adrese mainīta pēc pašvaldības lēmuma, par tās aktualizāciju komercreģistrā nav jāmaksā valsts nodeva un maksa par publikāciju, kā arī nav jāsniedz īpašnieka piekrišana juridiskās adreses reģistrācijai.

Nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanu par juridisko adresi var iesniegt arī elektroniski šādos veidos:

 1. nekustamā īpašuma īpašnieka elektroniski parakstīts dokuments;
 2. elektroniski apliecināta kopija (nekustamā īpašuma īpašnieka papīra veidā parakstīta skenēta piekrišana), kas apliecināta normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, un kuru paraksta komersants ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.
Nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanas paraugs
25KB , DOCX , atjaunots