• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Komandītsabiedrības nodalīšana, ja veido jaunu sabiedrību 2. posms

3. Dalībnieku sapulces protokols vai lēmums

Sadalāmās sabiedrības valde reorganizācijas lēmumā noteiktajā termiņā sasauc jaundibināmās sabiedrības dalībnieku sapulci, kura apstiprina jaundibināmās sabiedrības statūtus, ievēlē pārvaldes institūcijas un veic citas darbības, kas nepieciešamas, dibinot sabiedrību.

Dalībnieku sapulces lēmumu ieraksta protokolā, ko paraksta sapulces vadītājs, protokolētājs un vismaz viens sapulces ievēlēts dalībnieks — protokola pareizības apliecinātājs vai sastāda atsevišķa dokumenta veidā, ko paraksta sapulces vadītājs un vismaz viens dalībnieks, kas ievēlēts par lēmuma pareizības apliecinātāju.  Ja sabiedrībā ir tikai viens dalībnieks, tas protokola vietā sagatavo un paraksta dalībnieka lēmumu.


Dokumentā jānorāda:

 • Sabiedrības nosaukums (firma)
 • Dalībnieku sapulces protokola vai dalībnieka lēmuma numurs
 • Sapulces norises vieta un datums
 • Sabiedrības parakstītā pamatkapitāla, apmaksātā pamatkapitāla un balsstiesīgā pamatkapitāla lielumu (nav jānorāda dalībnieka lēmumā)
 • Klātesošo dalībnieku/-a vārdu un uzvārdu, daļu skaitu un balsstiesīgā pamatkapitāla lielumu
 • Sapulces vadītāja, protokolētāja, dalībnieka - protokola pareizības apliecinātāja – vārdu, uzvārdu (nav jānorāda dalībnieka lēmumā)
 • Institūcija, kura sasauc sapulci, un laiku, kad par sapulces sasaukšanu ir izsūtīts paziņojums (nav jānorāda dalībnieka lēmumā)
 • Sapulces darba kārtība (nav jānorāda dalībnieka lēmumā)
 • Pieņemtos lēmumus
 • Par katru lēmumu nodoto "par" un "pret" balsu (apmaksāto daļu) (nav jānorāda dalībnieka lēmumā)

Uzņēmumu reģistram iesniedz protokola vai lēmuma oriģinālu vai atvasinājumu, kura pareizību apliecina tās pašas personas/-a, kuras parakstīja oriģinālu.

Dalībnieku sapulces protokols
89,9KB , DOCX , atjaunots