• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Komandītsabiedrības nodalīšana, ja veido jaunu sabiedrību 2. posms

2. Lēmums par sadalīšanu

Ja reorganizācijā nav iesaistīta cita jau pastāvoša sabiedrība, sadalāmās sabiedrības biedru sapulce pieņem lēmumu par sadalīšanu. Vienlaikus ar lēmumu par sadalīšanu tiek apstiprināti iegūstošās sabiedrības statūti vai sabiedrības līgums (ja iegūstošā sabiedrība ir personālsabiedrība).

Dokumentā norāda:

 • Sadalāmās sabiedrības firmu, juridisko adresi un reģistrācijas numuru;
 • Iegūstošās sabiedrības firmu un juridisko adresi;
 • Sabiedrību kapitāla daļu (akciju) apmaiņas koeficientu un piemaksu (ja tādas paredzētas) lielumu;
 • Iegūstošās kapitālsabiedrības pamatkapitāla lielumu, kapitāla daļu (akciju) skaitu un nominālvērtību;
 • Kapitāla daļu (akciju) sadalījumu starp iegūstošās sabiedrības dalībniekiem (akcionāriem);
 • Iegūstošās sabiedrības kapitāla daļu (akciju) nodošanas noteikumus sadalāmās sabiedrības biedriem;
 • Atlīdzības apmēru sadalāmās sabiedrības biedriem, kuri biedru sapulcē balso pret reorganizāciju un prasa sabiedrībai atpirkt savas daļas (akcijas) iegūstošajā sabiedrībā;
 • Laiku, no kura nodotās kapitāla daļas (akcijas) dod tiesības saņemt dividendes vai peļņas daļu iegūstošajā sabiedrībā, un šo laiku ietekmējošos noteikumus (ja tādi paredzēti);
 • Tiesības, kuras iegūstošā sabiedrība piešķir sadalāmās sabiedrības pārraudzības institūciju un izpildinstitūciju locekļiem;
 • Iegūstošās kapitālsabiedrības valdes locekļu vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja personai nav personas koda, - dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi);
 • Ja iegūstošai sabiedrībai ir padome, - padomes locekļu vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja personai nav personas koda, - dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi).
 • Dienu, ar kuru sadalāmās sabiedrības darījumi iegūstošās sabiedrības grāmatvedībā tiks uzskatīti par iegūstošās sabiedrības darījumiem;
 • Reorganizācijas sekas sadalāmās sabiedrības darbiniekiem;
 • Reorganizācijas procesā veicamās darbības un to veikšanas termiņus;
 • Sadalāmās sabiedrības mantas sadali starp iegūstošajām sabiedrībām (mantas sadales aktu var sastādīt arī atsevišķa dokumenta veidā);
 • Ja iegūstošā sabiedrība ir personālsabiedrība, sadalāmās sabiedrības biedra statusu iegūstošajā sabiedrībā (komplementārs vai komandīts), kā arī tā kapitāla daļas apmēru.

Ja par jaundibināmās sabiedrības vienīgo dalībnieku (akcionāru) kļūst sadalāmā sabiedrība, reorganizācijas lēmumā/līgumā vai lēmuma/līguma projektā nav jānorāda sabiedrību kapitāla daļu (akciju) apmaiņas koeficientu un piemaksu lielumu; kapitāla daļu (akciju) sadalījumu starp iegūstošās sabiedrības dalībniekiem (akcionāriem); iegūstošās sabiedrības kapitāla daļu (akciju) nodošanas noteikumus sadalāmās sabiedrības biedriem; atlīdzības apmēru biedriem, kuri sapulcē balso pret reorganizāciju; laiku, no kura nodotās kapitāla daļas (akcijas) dod tiesības saņemt dividendes vai peļņas daļu iegūstošajā sabiedrībā.