• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Komandītsabiedrības pārrobežu pārveidošana 2.posms

2. Reorganizācijas lēmums

Ja reorganizācijas procesā piedalās divas vai vairākas jau pastāvošas sabiedrības, tās slēdz reorganizācijas līgumu. Līgums slēdzams rakstveidā.


Dokumentā norāda:

 • Visu reorganizācijā iesaistīto sabiedrību firmas, juridiskās adreses un reģistrācijas numurus un jaundibināmās sabiedrības veidu;
 • pārrobežu reorganizācijā iesaistīto sabiedrību veidu;
 • ziņas par to, ka pārrobežu reorganizācijā iesaistītajām kapitālsabiedrībām ir spēkā darbinieku līdzdalības noteikumi, ja tādi piemērojami;
 • ziņas par kreditoriem pieejamiem nodrošinājuma līdzekļiem;
 • ziņas par iegūstošajai sabiedrībai nododamās mantas sastāvā ietilpstošo aktīvu un saistību novērtēšanu;
 • Sabiedrību kapitāla daļu (akciju) apmaiņas koeficientu un piemaksu (ja tādas paredzētas) lielumu;
 • Kapitāla daļu (akciju) sadalījumu starp iegūstošās sabiedrības dalībniekiem;
 • Atlīdzības apmēru dalībniekiem, kuri dalībnieku sapulcē balso pret reorganizāciju un prasa sabiedrībai atpirkt savas daļas;
 • ziņas par to, vai pārveidojamā sabiedrība ir saņēmusi valsts atbalstu vai subsīdijas piecu gadu laikā pirms lēmuma par reorganizāciju pieņemšanas.
 • Laiku, no kura nodotās kapitāla daļas dod tiesības saņemt dividendes vai peļņas daļu iegūstošajā sabiedrībā, un šo laiku ietekmējošos noteikumus (ja tādi paredzēti);;
 • Tiesības, kuras iegūstošā sabiedrība piešķir pārveidojamās sabiedrības pārraudzības institūciju un izpildinstitūciju locekļiem;
 • Dienu, ar kuru pārveidojamās sabiedrības darījumi iegūstošās sabiedrības grāmatvedībā tiks uzskatīti par iegūstošās sabiedrības darījumiem;
 • Reorganizācijas sekas pārveidojamās sabiedrības darbiniekiem;
 • Reorganizācijas procesā veicamās darbības un to veikšanas termiņus.