• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Komandītsabiedrības pārveidošana 2. posms

1. Kopsavilkums

Ne agrāk kā vienu mēnesi no lēmuma par reorganizāciju pieņemšanas dienas pārveidojamā sabiedrība iesniedz komercreģistra iestādei pieteikumu ieraksta par reorganizāciju izdarīšanai komercreģistrā.

Svarīgi: Reorganizācijas procesam, kurā Komerclikuma 338. pantā minētais pieteikums par reorganizācijas uzsākšanu un tam pievienojamais līguma projekts iesniegts komercreģistra iestādei līdz 2023. gada 31. maijam, piemērojami šā likuma noteikumi par reorganizāciju, kas bija spēkā minētā pieteikuma iesniegšanas brīdī.

 • 3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
  Izskatīšana
 • 75,00 EUR
  Izmaksas

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.

 Likumā noteiktos gadījumos pieteikums izmaiņu reģistrācijai var tikt nosūtīts pārbaudei Valsts ieņēmumu dienestam. Plašāk lasiet sadaļā Par Uzņēmumu reģistrā saņemto pieteikumu izvērtēšanu Valsts ieņēmumu dienestā.


Iesniedzamie dokumenti:

 • pārveidojamās sabiedrības pieteikuma veidlapa KR9;
 • iegūstošās sabiedrības pieteikuma veidlapa KR4 vai KR3 (jāapliecina paraksti);
 • lēmums par pārveidošanu;
 • likumā noteiktajos gadījumos - reorganizācijas atļauja;
 • reorganizācijas prospekts vai pieteikumā apliecina, ka visi biedri ir piekrituši tam, ka prospekts netiek sagatavots;
 • revidenta atzinums vai pieteikumā apliecina, ka visi biedri ir piekrituši tam, ka revidents nepārbauda lēmumu par pārveidošanu;
 • iegūstošās kapitālsabiedrības statūti vai iegūstošās personālsabiedrības sabiedrības līgums;
 • iegūstošās kapitālsabiedrības katra valdes locekļa rakstveida piekrišana būt par valdes locekli,  ja piekrišana nav ietverta pieteikuma veidlapas KR4 12. punktā (jāapliecina paraksti);
 • iegūstošās kapitālsabiedrības katra padomes locekļa rakstveida piekrišana būt par padomes locekli, ja iegūstošai sabiedrībai ir padome;
 • maksājumu pakalpojuma sniedzēja izziņa vai cits dokuments, kas apliecina pamatkapitāla apmaksu, ja pamatkapitāls vai tā daļa apmaksāta naudā;
 • dokuments, kas apliecina katra mantiskā ieguldījuma vērtību, ja pamatkapitāla apmaksai tiek izdarīts mantiskais ieguldījums;
 • dalībnieku (akcionāru) reģistra nodalījums (jāapliecina paraksti);
 • centrālā vērtspapīru depozitārija izsniegts apliecinājums par dematerializēto akciju iegrāmatošanu, ja iegūstošā sabiedrība ir akciju sabiedrība;
 • paziņojums kreditoriem;
 • ārzemnieka (ārvalstnieka), kuram ir tiesiska saikne ar Latviju, uz kuras pamata veidojas vai ir izveidojušās savstarpējas tiesības un pienākumi komercdarbības un nodokļu jomā, bet nav piešķirts Latvijas Republikas personas kods, anketa  ziņu iekļaušanai Fizisko personu reģistrā (jāparaksta pašam ārzemniekam ar drošu elektronisko parakstu, lai iesniegtu elektroniski; ja droša elektroniskā paraksta nav, šo dokumentu neiesniedz);
 • kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par valsts nodevas apmaksu.

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 14 dienas pēc visu darbību pabeigšanas, ne agrāk kā vienu mēnesi no lēmuma par reorganizāciju pieņemšanas dienas.

Ja vienlaikus reorganizācijas rezultātā tiek veiktas citas ar reorganizāciju saistītas izmaiņas iegūstošajā sabiedrībā, papildus iesniedzami visi uz šīm izmaiņām attiecināmie dokumenti.