• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Komandītsabiedrības sašķelšana, ja neveido jaunu sabiedrību, 2.posms

1. Kopsavilkums

Ne agrāk kā vienu mēnesi no lēmuma par reorganizāciju pieņemšanas dienas katra reorganizācijas procesā iesaistītā sabiedrība iesniedz komercreģistra iestādei pieteikumu ieraksta par reorganizāciju izdarīšanai komercreģistrā. Katra sabiedrība iesniedz savu eksemplāru.

Svarīgi: Reorganizācijas procesam, kurā Komerclikuma 338. pantā minētais pieteikums par reorganizācijas uzsākšanu un tam pievienojamais līguma projekts iesniegts komercreģistra iestādei līdz 2023. gada 31. maijam, piemērojami šā likuma noteikumi par reorganizāciju, kas bija spēkā minētā pieteikuma iesniegšanas brīdī.

 • 3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
  Izskatīšana

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.


Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma veidlapa KR12;
 • reorganizācijas līgums vai tā attiecīgi apliecināta kopija;
 • Biedru/dalībnieku/akcionāru sapulces protokola izraksts ar lēmumu par reorganizāciju;
 • likumā noteiktajos gadījumos — reorganizācijas atļauja;
 • reorganizācijas prospekts vai pieteikumā apliecina, ka visi biedri/dalībnieki/akcionāri ir piekrituši tam, ka prospekts netiek sagatavots;
 • revidenta atzinums vai pieteikumā apliecina, ka visi biedri/dalībnieki/akcionāri ir piekrituši tam, ka revidents nepārbauda reorganizācijas līgumu vai līguma projektu;
 • atzinums par sadalāmās sabiedrības mantas daļas novērtēšanu, ja tiek palielināts iegūstošās sabiedrības pamatkapitāls;
 • sašķelšanas ceļā sadalāmās sabiedrības reorganizācijas slēguma finanšu pārskats;
 • iegūstošās kapitālsabiedrības dalībnieku (akcionāru) reģistra nodalījums (jāapliecina paraksti);
 • paziņojums kreditoriem;
 • ārzemnieka (ārvalstnieka), kuram ir tiesiska saikne ar Latviju, uz kuras pamata veidojas vai ir izveidojušās savstarpējas tiesības un pienākumi komercdarbības un nodokļu jomā, bet nav piešķirts Latvijas Republikas personas kods, anketa  ziņu iekļaušanai Fizisko personu reģistrā (jāparaksta pašam ārzemniekam ar drošu elektronisko parakstu, lai iesniegtu elektroniski; ja droša elektroniskā paraksta nav, šo dokumentu neiesniedz);
 • kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par valsts nodevas apmaksu. Atsevišķi maksājama valsts nodeva par katru reorganizācijas procesā iesaistīto sabiedrību.

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 14 dienas pēc visu darbību pabeigšanas, ne agrāk kā vienu mēnesi no lēmuma par reorganizāciju pieņemšanas dienas.

Ja vienlaikus reorganizācijas rezultātā tiek palielināts iegūstošās sabiedrības pamatkapitāls vai tiek veiktas citas ar reorganizāciju saistītas izmaiņas, papildus iesniedzami visi uz pamatkapitāla palielināšanu vai citām attiecīgajām izmaiņām attiecināmie dokumenti.