• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Komandītsabiedrības sašķelšana, ja neveido jaunu sabiedrību, 2.posms

2. Reorganizācijas līgums

Ja reorganizācijas procesā piedalās divas vai vairākas jau pastāvošas sabiedrības, tās slēdz reorganizācijas līgumu. Līgums slēdzams rakstveidā.


Dokumentā norāda:

 • katras iesaistītās sabiedrības firmu (nosaukumu), juridisko adresi un reģistrācijas numuru;
 • sabiedrību kapitāla daļu apmaiņas koeficientu un piemaksu (ja tādas paredzētas) lielumu;
 • kapitāla daļu sadalījumu starp iegūstošās sabiedrības dalībniekiem;
 • iegūstošās sabiedrības kapitāla daļu nodošanas noteikumus sadalāmās sabiedrības dalībniekiem;
 • laiku, no kura nodotās kapitāla daļas dod tiesības saņemt dividendes vai peļņas daļu iegūstošajā sabiedrībā, un šo laiku ietekmējošos noteikumus (ja tādi paredzēti);
 • tiesības, kuras iegūstošā sabiedrība piešķir sadalāmās sabiedrības pārraudzības institūciju un izpildinstitūciju locekļiem, kā arī sabiedrības kontrolierim;
 • dienu, ar kuru sadalāmās sabiedrības darījumi iegūstošās sabiedrības grāmatvedībā tiks uzskatīti par iegūstošās sabiedrības darījumiem;
 • reorganizācijas sekas sadalāmās sabiedrības darbiniekiem;
 • reorganizācijas procesā veicamās darbības un to veikšanas termiņus;
 • katra pievienojamās vai sadalāmās sabiedrības dalībnieka statusu iegūstošajā sabiedrībā (komplementārs vai komandīts), kā arī viņa daļas apmēru (ja iegūstošā sabiedrība ir personālsabiedrība).