• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Komandītsabiedrības sašķelšana, ja veido jaunu sabiedrību, 2.posms

1. Kopsavilkums

Pēc kreditoru prasījumu nodrošināšanas ne agrāk kā trīs mēnešus pēc paziņojuma publicēšanas dienas sabiedrības iesniedz Uzņēmumu reģistram pieteikumu, lai komercreģistrā tiktu izdarīts ieraksts par reorganizāciju.

 • 3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
  Izskatīšana
 • Var nokārtot elektroniski
  Iesniegt dokumentus

Iesniedzamie dokumenti:

 • sadalāmās sabiedrības pieteikuma veidlapa KR12;
 • reorganizācijas līgums vai tā attiecīgi apliecināta kopija (savu eksemplāru iesniedz katra sabiedrība);
 • biedru (dalībnieku) sapulces protokols vai lēmums (iesniedz katra iesaistītā sabiedrība);
 • to biedru (dalībnieku) saraksts, kuri balsojuši pret reorganizāciju (iesniedz katra iesaistītā sabiedrība);
 • likumā noteiktajos gadījumos — reorganizācijas atļauja;
 • reorganizācijas prospekts (ja likumā noteikta prospekta sagatavošana) (iesniedz katra iesaistītā sabiedrība);
 • revidenta atzinums (ja likumā noteikta revidenta pārbaude) (iesniedz katra iesaistītā sabiedrība);
 • sašķeļamās sabiedrības slēguma finanšu pārskatu;
 • iegūstošās sabiedrības pieteikuma veidlapa KR4 vai KR3 (jāapliecina paraksti);
 • iegūstošās sabiedrības dalībnieku sapulces protokols vai lēmums;
 • iegūstošās sabiedrības statūti (ja izveidota jauna kapitālsabiedrība);
 • iegūstošās sabiedrības dalībnieku reģistra nodalījums (ja izveidota jauna sabiedrība ar ierobežotu atbildību) (jāapliecina paraksti);
 • iegūstošās kapitālsabiedrības valdes locekļu vai personālsabiedrības to biedru saraksts, kuriem ir tiesības pārstāvēt sabiedrību;
 • iegūstošās kapitālsabiedrības padomes locekļu saraksts (ja tiek izveidota jauna sabiedrība un ja iegūstošajai sabiedrībai paredzēta padome);
 • iegūstošās kapitālsabiedrības valdes locekļu piekrišanas ieņemt amatu, ja tās jau nav ietvertas pieteikuma veidlapas KR4 9. punktā (jāapliecina paraksti);
 • iegūstošās kapitālsabiedrības padomes locekļu piekrišanas ieņemt amatu;
 • iegūstošās kapitālsabiedrības valdes paziņojums par juridisko adresi;
 • sašķeļamās sabiedrības mantas novērtējums, kas apliecina mantas pietiekamību iegūstošās sabiedrības dibināšanai;
 • ārzemnieka (ārvalstnieka), kuram ir tiesiska saikne ar Latviju, uz kuras pamata veidojas vai ir izveidojušās savstarpējas tiesības un pienākumi komercdarbības un nodokļu jomā, bet nav piešķirts Latvijas Republikas personas kods, anketa  ziņu iekļaušanai Fizisko personu reģistrā (jāparaksta pašam ārzemniekam ar drošu elektronisko parakstu, lai iesniegtu elektroniski; ja droša elektroniskā paraksta nav, šo dokumentu neiesniedz);
 • kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par valsts nodevas apmaksu. Atsevišķi maksājama valsts nodeva par katras sabiedrības līguma projekta eksemplāru.

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 14 dienas pēc visu darbību pabeigšanas, ne agrāk kā 3 mēnešus pēc paziņojuma publicēšanas dienas.

Ja vienlaikus reorganizācijas rezultātā tiek veiktas citas ar reorganizāciju saistītas izmaiņas sadalāmajā sabiedrībā, papildus iesniedzami visi uz šīm izmaiņām attiecināmie dokumenti