• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Komandītsabiedrības adreses pārcelšana uz citu valsti 2.posms

1. Kopsavilkums

Kapitālsabiedrības juridiskās adreses pārcelšana no Latvijas uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti pēc būtības ir saprotama kā pārrobežu reorganizācija. Tās rezultātā sabiedrība turpina darboties citā ES dalībvalstī, bet Latvijā tiek izslēgta no komercreģistra. Reorganizācija ir veicama divos posmos.

Uzņēmumu reģistrs nepārbauda vai jaunizveidotās komercsabiedrības dokumenti (statūti, valdes sastāvs u.tml.) atbilst uzņemošās valsts likumiem. Jābūt ievērotiem visiem Latvijas kreditoru un mazākuma dalībnieku aizsardzības noteikumi, t. sk. ir jāsaņem nodokļu administrācijas un citu kompetento institūciju (piemēram, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, ja tas ir finanšu tirgus dalībnieks u. tml.) atzinums, ka ir izpildītas saistības pret Latviju. Ja nepastāv tiesiski šķēršļi un ir samaksātas atbilstošas valsts nodevas, tad Uzņēmumu reģistrs izsniedz attiecīgu apliecinājumu ("pirmspārveidošanās apliecību").

  • 3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti:

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 14 dienas pēc visu darbību pabeigšanas, ne agrāk kā 3 mēnešus pēc paziņojuma publicēšanas dienas, 14 dienas no lēmuma pieņemšanas dienas.