• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Kooperatīvās sabiedrības reģistrācija

2. Pārbaudi nosaukumu

Nosaukums ir kooperatīvās sabiedrības apzīmējums, kas nodrošina tās atpazīstamību.


Nosacījumi nosaukuma izvēlei:

 • nosaukumā obligāti jāietver vārdi "kooperatīvā sabiedrība";
 • nosaukumā var norādīt arī attiecīgās sabiedrības darbības veidu;
 • jālieto latviešu vai latīņu alfabēta burti;
 • var izmantot ciparus;
 • var izmantot pieturzīmes (punktus, komatus, kolus, pēdiņas, u.c.);
 • atļauts lietot piecus simbolus - &, @, %, +, =, citu simbolu lietošana nav atļauta;
 • nevar ietvert valsts vai pašvaldību institūciju (iestāžu) nosaukumus, kā arī vārdu "valsts" vai "pašvaldība";
 • nevar ietvert vārdus "Latvijas Republika" un to tulkojumu svešvalodā;
 • nevar ietvert maldinošas ziņas par uzņēmējdarbībā svarīgiem apstākļiem, it īpaši par tiesisko formu vai arī par uzņēmējdarbības apjomu , piemēram, apzīmējumus “AS”, “SIA”, u.tml.;
 • nav pieļaujama tādu nosaukumu lietošana, kas satur necenzētus vārdus un divdomīgus apzīmējumus (pretēji labiem tikumiem);
 • ja ietverts administratīvās teritorijas vai apdzīvotās vietas nosaukums, kooperatīvās sabiedrības nosaukums nedrīkst sakrist ar attiecīgās administratīvās teritorijas vai apdzīvotās vietas nosaukumu (izņemot viensētu nosaukumus), nepieciešams nosaukumā ietvert papildus vārdus, burtus vai ciparus;
 • nevar sakrist ar jau reģistrētu preču zīmi vai to daļu. Pārbaudi Patentu valdes reģistrēto preču zīmju meklētāju;
 • nevar sakrist ne ar vienu no Uzņēmumu reģistra jau reģistrētu, vai reģistrācijai pieteiktu subjekta nosaukumu. Pieturzīmes, atstarpes, kā arī lielo vai mazo burtu lietojums nav uzskatāms par pietiekamu atšķirību no cita nosaukuma;
 • jāatbilst Valsts valodas likuma prasībām.

 Visos iesniedzamajos dokumentos jānorāda vienāds nosaukums.