• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Kooperatīvās sabiedrības pārveidošana 2. posms

1. Kopsavilkums

Kooperatīvās sabiedrības biedru kopsapulce vai pārstāvju sapulce ne agrāk kā mēnesi pēc publikācijas par lēmuma par pārveidošanu pievienošanu pieņem lēmumu par reorganizāciju, vienlaikus ievēlot iegūstošās kapitālsabiedrības valdi un padomi (ja tāda saskaņā ar likumu vai statūtiem ir nepieciešama).

Pārstāvju sapulces lēmums par reorganizāciju stājas spēkā, ja mēneša laikā vismaz ¼ no balsstiesīgajiem biedriem neinformē, ka nepiekrīt reorganizācijai.
Ne agrāk kā 3 mēnešus pēc lēmuma par reorganizāciju pieņemšanas pārveidojamā sabiedrība iesniedz komercreģistra iestādei pieteikumu, lai uzņēmumu reģistra žurnālā tiktu izdarīts ieraksts par reorganizāciju.

Norādām, ka ar mērķi nodrošināt valstī noteikto pulcēšanās ierobežojumu ievērošanu, kooperatīvās sabiedrības/ biedrības/ arodbiedrības/ politiskās partijas biedriem līdz 2021. gada 31. decembrim ir tiesības piedalīties un balsot attālināti, vai balsot pirms sapulces. Plašāk lasiet sadaļā Skaidrojums par attālināto dalību dalībnieku, akcionāru un biedru sapulcēs.

 • 3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
  Izskatīšana
 • no 145,00 EUR
  Izmaksas

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma 14. veidlapa;
 • biedru kopsapulces protokola izraksts un lēmums par reorganizāciju, kurā apstiprināti arī iegūstošās sabiedrības statūti (paraksta sapulces vadītājs un protokolists);
 • biedru saraksts (ar viņu parakstiem), kuri biedru kopsapulcē balsojuši pret lēmumu par reorganizāciju, vai biedru paziņojumi par to, ka nepiekrīt reorganizācijai (ja lēmumu par reorganizāciju pieņēmusi pārstāvju sapulce);
 • reorganizācijas prospekts (ja likumā noteikta prospekta gatavošana);
 • revidenta atzinums (ja likumā noteikta revidenta pārbaude);
 • pieteikuma veidlapa KR4;
 • iegūstošās sabiedrības statūti;
 • atzinums par mantas pietiekamību pamatkapitāla izveidei;
 • katra valdes locekļa rakstveida piekrišana būt par valdes locekli, ja piekrišana nav jau ietverta pieteikuma veidlapas KR4 12. punktā (paraksti jāapliecina);
 • katra padomes locekļa rakstveida piekrišana būt par padomes locekli (ja sabiedrībai ir padome);
 • valdes paziņojums par juridisko adresi un apliecinājums, ka sabiedrība ir sasniedzama un tai ir tiesisks pamats atrasties norādītajā juridiskajā adresē (jāiesniedz obligāti, ja pieteikumu neparaksta valde);
 • dalībnieku reģistra nodalījums, ja iegūstošā sabiedrība ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību (jāapliecina paraksti);
 • iegūstošās sabiedrības valdes locekļu saraksts, kuriem ir tiesības pārstāvēt sabiedrību;
 • iegūstošās sabiedrības padomes locekļu saraksts (ja iegūstošajai sabiedrībai paredzēta padome);
 • ārzemnieka (ārvalstnieka), kuram ir tiesiska saikne ar Latviju, uz kuras pamata veidojas vai ir izveidojušās savstarpējas tiesības un pienākumi komercdarbības un nodokļu jomā, bet nav piešķirts Latvijas Republikas personas kods, anketa  ziņu iekļaušanai Fizisko personu reģistrā (jāparaksta pašam ārzemniekam ar drošu elektronisko parakstu, lai iesniegtu elektroniski; ja droša elektroniskā paraksta nav, šo dokumentu neiesniedz);
 • kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par valsts nodevas apmaksu.