• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Kooperatīvās sabiedrības pārveidošana 2. posms

6. Pārbaudi adresi

Sabiedrības juridiskā adrese ir adrese, kuru sabiedrība izmanto oficiālai saziņai. Sabiedrības valdei ir jānodrošina korespondences saņemšana sabiedrības juridiskajā adresē.


Nosacījumi juridiskās adreses reģistrācijai:

  • juridiskajai adresei jāsakrīt ar Valsts adrešu reģistrā ierakstītu adresi. Bezmaksas adreses pārbaude Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā kadastrs.lv;
  • adresi var reģistrēt tikai ēkā vai telpu grupā (dzīvoklī), to nevar reģistrēt īpašumā, kas sastāv tikai no zemes;
  • ja nekustamais īpašums sastāv no vairākām telpu grupām, nepieciešams norādīt precīzu telpu grupas numuru, kurā tiek reģistrēta juridiskā adrese;
  • ja nekustamais īpašums nepieder personai, kura paraksta pieteikumu, nepieciešams iesniegt nekustamā īpašuma (ēkas vai dzīvokļa īpašuma) īpašnieka izsniegtu piekrišanu sabiedrības juridiskās adreses reģistrācijai attiecīgajā ēkā vai dzīvokļa īpašumā. Piekrišanā norāda nekustamā īpašuma kadastra numuru (ja zemei un ēkai ir dažādi kadastra numuri, jānorāda ēkas kadastra numurs), īpašnieka vārdu, uzvārdu un personas kodu vai nosaukumu (firmu) un reģistrācijas numuru;
  • ja nekustamais īpašums pieder vairākiem kopīpašniekiem, nepieciešama visu kopīpašnieku piekrišana, vai iesniedzams dokuments, kas apliecina kopīpašnieka atsevišķas lietošanas tiesības uz konkrēto īpašuma daļu, kurā atradīsies juridiskā adrese.

Nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanu par juridisko adresi var iesniegt arī elektroniski šādos veidos:

  1. nekustamā īpašuma īpašnieka elektroniski parakstīts dokuments;
  2. elektroniski apliecināta kopija (nekustamā īpašuma īpašnieka papīra veidā parakstīta skenēta piekrišana), kas apliecināta normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, un kuru paraksta komersants ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.
Nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanas paraugs
25KB , DOCX , atjaunots