• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Kooperatīvās sabiedrības pievienošana 2. posms

1. Kopsavilkums

Katras iesaistītās sabiedrības biedru kopsapulce vai pārstāvju sapulce ne agrāk kā mēnesi pēc publikācijas par reorganizācijas līguma projekta pievienošanu izskata līguma projektu un pieņem lēmumu par reorganizāciju. Pārstāvju sapulces lēmums par reorganizāciju stājas spēkā, ja mēneša laikā vismaz ¼ no balsstiesīgajiem biedriem neinformē, ka nepiekrīt reorganizācijai.

Katrai reorganizācijas procesā iesaistītajai sabiedrībai ir pienākums 15 dienu laikā no lēmuma par reorganizāciju spēkā stāšanās dienas publicēt oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” paziņojumu, ka pieņemts lēmums par reorganizāciju. Paziņojumā cita starpā jānorāda kreditoru prasību pieteikšanas vieta un termiņš, kurš nedrīkst būt īsāks par vienu mēnesi no paziņojuma publicēšanas dienas.

Pēc kreditoru prasījumu nodrošināšanas katra reorganizācijas procesā iesaistītā sabiedrība ne agrāk kā trīs mēnešus pēc paziņojuma publicēšanas (kreditoriem) dienas iesniedz komercreģistra iestādei pieteikumu, lai uzņēmumu reģistra žurnālā tiktu izdarīts ieraksts par reorganizāciju. Katra sabiedrība iesniedz savu pieteikuma eksemplāru.

Kooperatīvās sabiedrības biedriem ir tiesības piedalīties un balsot biedru kopsapulcē attālināti. Plašāk lasiet sadaļā Skaidrojums par attālināto dalību dalībnieku, akcionāru un biedru sapulcēs.

 • 3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
  Izskatīšana

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.


Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma 11. veidlapa;
 • reorganizācijas līgums vai tā attiecīgi apliecināta kopija;
 • biedru kopsapulces protokola izraksts un lēmums par reorganizāciju (paraksta sapulces vadītājs un protokolists);
 • biedru saraksts (ar viņu parakstiem), kuri biedru kopsapulcē balsojuši pret lēmumu par reorganizāciju, vai biedru paziņojumi par to, ka nepiekrīt reorganizācijai (ja lēmumu par reorganizāciju pieņēmusi pārstāvju sapulce);
 • reorganizācijas prospekts (ja likumā noteikta prospekta gatavošana);
 • revidenta atzinums (ja likumā noteikta revidenta pārbaude);
 • pievienojamās sabiedrības slēguma finanšu pārskats (iesniedz tikai pievienojamā sabiedrība);
 • ārzemnieka (ārvalstnieka), kuram ir tiesiska saikne ar Latviju, uz kuras pamata veidojas vai ir izveidojušās savstarpējas tiesības un pienākumi komercdarbības un nodokļu jomā, bet nav piešķirts Latvijas Republikas personas kods, anketa  ziņu iekļaušanai Fizisko personu reģistrā (jāparaksta pašam ārzemniekam ar drošu elektronisko parakstu, lai iesniegtu elektroniski; ja droša elektroniskā paraksta nav, šo dokumentu neiesniedz);
 • kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par valsts nodevas apmaksu. Atsevišķi maksājama valsts nodeva par katras sabiedrības līguma projekta eksemplāru.