• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Kooperatīvās sabiedrības sadalīšana 2. posms

1. Kopsavilkums

Katras iesaistītās sabiedrības biedru kopsapulce vai pārstāvju sapulce ne agrāk kā mēnesi pēc publikācijas par reorganizācijas līguma vai lēmuma par sadalīšanu pievienošanu pieņem lēmumu par reorganizāciju. Pārstāvju sapulces lēmums stājas spēkā, ja mēneša laikā vismaz ¼ no balsstiesīgajiem biedriem neinformē, ka nepiekrīt reorganizācijai.

Katrai reorganizācijas procesā iesaistītajai sabiedrībai ir pienākums 15 dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas publicēt oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” paziņojumu, ka pieņemts lēmums par reorganizāciju. Paziņojumā cita starpā jānorāda kreditoru prasību pieteikšanas vieta un termiņš, kurš nedrīkst būt īsāks par vienu mēnesi no paziņojuma publicēšanas dienas.

Pēc kreditoru prasījumu nodrošināšanas katra reorganizācijas procesā iesaistītā sabiedrība ne agrāk kā trīs mēnešus pēc paziņojuma publicēšanas dienas iesniedz komercreģistra iestādei pieteikumu, lai uzņēmumu reģistra žurnālā tiktu izdarīts ieraksts par reorganizāciju. Katra sabiedrība iesniedz savu pieteikuma eksemplāru.

Kooperatīvās sabiedrības biedriem ir tiesības piedalīties un balsot biedru kopsapulcē attālināti. Plašāk lasiet sadaļā Skaidrojums par attālināto dalību dalībnieku, akcionāru un biedru sapulcēs.

 • 3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
  Izskatīšana
 • no 70,00 EUR
  Izmaksas

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.

 Likumā noteiktos gadījumos pieteikums izmaiņu reģistrācijai var tikt nosūtīts pārbaudei Valsts ieņēmumu dienestam. Plašāk lasiet sadaļā Par Uzņēmumu reģistrā saņemto pieteikumu izvērtēšanu Valsts ieņēmumu dienestā.


Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma 13. veidlapa;
 • reorganizācijas līgums vai lēmums par sadalīšanu vai tā attiecīgi apliecināta kopija;
 • biedru kopsapulces protokola izraksts un lēmums par reorganizāciju, kurā apstiprināti arī iegūstošās sabiedrības statūti, ja tiek dibināta jauna sabiedrība (paraksta sapulces vadītājs un protokolists);
 • biedru saraksts (ar viņu parakstiem), kuri biedru kopsapulcē balsojuši pret lēmumu par reorganizāciju vai sadalīšanu, vai biedru paziņojumi par to, ka nepiekrīt reorganizācijai vai sadalīšanai (ja lēmumu pieņēmusi pārstāvju sapulce);
 • reorganizācijas prospekts (ja likumā noteikta prospekta gatavošana);
 • revidenta atzinums (ja likumā noteikta revidenta pārbaude);
 • sašķelšanas ceļā sadalāmās sabiedrības slēguma finanšu pārskats (iesniedz tikai sadalāmā sabiedrība);
 • iegūstošās sabiedrības pieteikuma 1. veidlapa (jaunas kooperatīvās sabiedrības reģistrācijai), kuru paraksta sadalāmās sabiedrību valde;
 • iegūstošās sabiedrības statūti;
 • iegūstošās sabiedrības valdes locekļu saraksts, kuriem ir tiesības pārstāvēt sabiedrību;
 • iegūstošās sabiedrības padomes locekļu saraksts (ja iegūstošajai sabiedrībai paredzēta padome);
 • katra valdes locekļa rakstveida piekrišana būt par valdes locekli;
 • katra padomes locekļa rakstveida piekrišana būt par padomes locekli (ja sabiedrībai ir padome);
 • valdes paziņojums par sabiedrības juridisko adresi;
 • ārzemnieka (ārvalstnieka), kuram ir tiesiska saikne ar Latviju, uz kuras pamata veidojas vai ir izveidojušās savstarpējas tiesības un pienākumi komercdarbības un nodokļu jomā, bet nav piešķirts Latvijas Republikas personas kods, anketa  ziņu iekļaušanai Fizisko personu reģistrā (jāparaksta pašam ārzemniekam ar drošu elektronisko parakstu, lai iesniegtu elektroniski; ja droša elektroniskā paraksta nav, šo dokumentu neiesniedz);
 • kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par valsts nodevas apmaksu. Atsevišķi maksājama valsts nodeva par katras sabiedrības līguma projekta eksemplāru.