• lv
  • en

Mazkapitāla SIA reģistrācija komercreģistrā

12. Apmaksā nodevas

Valsts nodeva ir jāsamaksā pirms pieteikuma iesniegšanas reģistrācijai. Reģistrācija tiek veikta tikai pēc tam, kad Uzņēmumu reģistrs var pārliecināties, ka valsts nodeva ir ieskaitīta Valsts kases kontā.

Valsts nodevu un maksu par publikāciju „Latvijas Vēstnesī” var veikt klātienē ar maksājumu karti dokumentu iesniegšanas brīdī vai ar pārskaitījumu jebkurā bankā 2 dienas pirms dokumentu iesniegšanas klātienē, elektroniski vai pa pastu.

Maksu par reģistrācijas pieteikuma iesniegšanu klātienē var apmaksāt ar maksājumu karti Uzņēmumu reģistrā vai ar pārskaitījumu jebkurā bankā 2 dienas pirms dokumentu iesniegšanas klātienē.


Reģistrācija 1 - 3 darba dienu laikā

Valsts nodeva par 1 dibinātāja mazkapitāla SIA reģistrāciju

20,00 EUR

Valsts kase
Reģ. Nr. 90000050138
Valsts Kase; Konts: LV84TREL1060190913200
Maksājuma mērķis: obligāti jānorāda par ko veikts maksājums
Valsts nodevai tiek piemērots 10% samazinājums, ja reģistrācijas pieteikumu iesniedz, izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv  un atbildes dokumentus izvēlas saņemt elektroniski.

Reģistrācija 3 darba dienu laikā

Valsts nodeva par 2 un vairāk dibinātāju mazkapitāla SIA reģistrāciju

20,00 EUR

Valsts kase
Reģ. Nr. 90000050138
Valsts Kase; Konts: LV84TREL1060190913200
Maksājuma mērķis: obligāti jānorāda par ko veikts maksājums
Valsts nodevai tiek piemērots 10% samazinājums, ja reģistrācijas pieteikumu iesniedz, izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv  un atbildes dokumentus izvēlas saņemt elektroniski.

Reģistrācija 1 darba dienas laikā

Valsts nodeva par 2 un vairāk dibinātāju mazkapitāla SIA reģistrāciju

60,00 EUR

Valsts kase
Reģ. Nr. 90000050138
Valsts Kase; Konts: LV84TREL1060190913200
Maksājuma mērķis: obligāti jānorāda par ko veikts maksājums
Valsts nodevai tiek piemērots 10% samazinājums, ja reģistrācijas pieteikumu iesniedz, izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv  un atbildes dokumentus izvēlas saņemt elektroniski.

Citas nodevas

Maksa par publikāciju "Latvijas Vēstnesī"

14,23 EUR

VSIA Latvijas Vēstnesis
Reģistrācijas numurs: 40003113794
PVN maks.Nr.: LV40003113794
AS SEB Banka; konts: LV56UNLA0002100609196
AS Swedbank; konts: LV31HABA0551027727297
Maksājuma mērķis: tiesību subjekta (uzņēmuma/organizācijas) nosaukums (jaunais nosaukums, ja attiecināms) un reģistrācijas numuru (ja tāds ir piešķirts)

Maksa par reģistrācijas pieteikuma iesniegšanu klātienē

4,00 EUR

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs
Nod. maks. reģ. Nr. 90000270634
Valsts Kase; Konts: LV67TREL2190464004000
Maksājuma mērķis: obligāti jānorāda maksas pakalpojums par ko tiek veikts maksājums
Maksa par klienta apkalpošanu klātienē tiek piemērota klientiem, kas klātienē Uzņēmuma reģistra klientu apkalpošanas zālē iesniedz reģistrācijas pieteikumu un tam pievienotos dokumentus.

Uzņēmumu reģistrā iesniedzama dokumenta atvasinājuma izgatavošana

3,15 EUR

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs
Nod. maks. reģ. Nr. 90000270634
Valsts Kase; Konts: LV67TREL2190464004000
Maksājuma mērķis: obligāti jānorāda maksas pakalpojums par ko tiek veikts maksājums
Dokumenta ( pilnvara, izziņa, kādi dokumenti svešvalodā, kuri tulkoti un apliecināti notariāli, tiesas nolēmums u.c.) atvasinājuma izgatavošana un apliecināšana, ko pievieno papildus Uzņēmumu reģistrā iesniedzamajiem dokumentu oriģināliem.