• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Mazkapitāla SIA reģistrācija komercreģistrā

7. Patiesie labuma guvēji (PLG)

Patiesais labuma guvējs jeb PLG ir fiziskā persona, mazkapitāla SIA īpašnieks vai persona, kura kontrolē mazkapitāla SIA un tā ir vismaz — fiziskā persona, kurai tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25 procenti no mazkapitāla SIA kapitāla daļām/balsstiesībām vai kura to tiešā vai netiešā veidā kontrolē.


Par mazkapitāla SIA PLG jānorāda:

 1. vārds;
 2.  uzvārds;
 3. personas kods (ja tāda nav - dzimšanas datums, mēnesis, gads, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un iestāde, kas dokumentu izdevusi);
 4. valstspiederība;
 5. pastāvīgās dzīvesvietas valsts;
 6. veids, kā tiek īstenota kontrole pār mazkapitāla SIA:
  1. caur statusu juridiskajā personā (ja PLG ir dalībnieks)
   1. kā dalībnieks;
  2. kā atsevišķa persona, kas kontrolē (ja patiesais labuma guvējs ir netiešais īpašnieks vai netiešā veidā kontrolē mazkapitāla SIA):
   1. uz pilnvarojuma līguma pamata;
   2. uz darījuma attiecību pamata;
  3. cits (brīvs teksta lauks ar iespēju ierakstīt nedefinētu veidu);
 7. informācija par personu ar kuras starpniecību tiek īstenota kontrole (norāda, ja tiek norādīts kāds no 6.2. vai 6.3. apakšpunktā minētajiem veidiem kādā tiek īstenota kontrole kapitālsabiedrībā):
  1. fiziskai personai vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, mēnesis un gads);
  2. juridiskajai personai (var būt arī ārvalsts juridiska persona) — nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese).

Pieteikumā reģistrācijai obligāti jānorāda informācija par PLG. Mazkapitāla SIA PLG vienmēr iespējams noskaidrot gadījumos, kuros SIA daļas vairāk nekā 25% apmērā tiešā vai netiešā veidā pieder vismaz vienai fiziskajai personai. Minētā fiziskā persona, ja vien tā nerīkojas citas fiziskās personas vārdā, ir attiecīgās kapitālsabiedrības PLG. Ja mazkapitāla SIA ir vairākas fiziskās personas, kas atbilst iepriekš minētajam aprakstam, tās visas uzskatāmas par PLG kā dalībnieki.

Ja mazkapitāla SIA ir izmantojusi visus iespējamos noskaidrošanas līdzekļus un secinājusi, ka nav iespējams noskaidrot nevienu fizisko personu  —  PLG, kā arī ir izslēgtas šaubas, ka juridiskajai personai ir patiesais labuma guvējs, to apliecina pieteikumā, norādot pamatojumu.

Uzņēmumu reģistram ir tiesības pieprasīt PLG īstenotās kontroles dokumentāro pamatojumu, kā arī dokumentu, kas apstiprina PLG identificējošās informācijas atbilstību (notariāli apliecinātu personu apliecinošā dokumenta kopiju, ārvalsts iedzīvotāju reģistra izziņu vai citus minētajiem dokumentiem pielīdzināmus dokumentus), un dokumentu, kas pamato apliecinājumu, ka PLG noskaidrot nav iespējams!