• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Mazkapitāla SIA izmaiņas dalībnieku reģistrā

2. Dalībnieku reģistra nodalījums

To paraksta valdes priekšsēdētājs vai valdes loceklis uz pilnvaras pamata, kuru parakstījuši visi valdes locekļi. Daļu atsavināšanas gadījumā to paraksta visi daļu ieguvēji, visi daļu atsavinātāji. 

Ja sabiedrības daļas iegūtas mantojuma rezultātā, dalībnieku reģistra nodalījumu paraksta tikai valdes priekšsēdētājs vai valdes pilnvarots valdes loceklis (jāpievieno notariāli apliecināta mantojuma apliecības kopija).

Ja mainās ziņas par dalībnieku reģistra nodalījumā ierakstītu dalībnieku, dalībnieku reģistra nodalījumu paraksta tikai valdes priekšsēdētājs vai valdes pilnvarots valdes loceklis (paraksts nav jāapliecina notariāli).

Ja daļu atsavinātāja vai daļu ieguvēja vārdā dalībnieku reģistra nodalījumu paraksta pilnvarotā persona, tad jāiesniedz notariāli apliecināta pilnvara, kurā ietverts atbilstošs pilnvarojums parakstīt dalībnieku reģistra nodalījumu.


Dokumentā jānorāda:

 • nosaukums (firma);
 • reģistrācijas numurs;
 • juridiskā adrese;
 • dokumenta nosaukums “dalībnieku reģistra nodalījums”;
 • ziņas par to, ka sabiedrība ir likvidācijas vai maksātnespējas procesā (attiecīgajos gadījumos);
 • nodalījuma kārtas numurs;
 • nodalījuma datums;
 • ziņas par dalībniek-u/iem, ja dalībnieks ir fiziska persona: vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav Latvijas Republikas personas koda, tad norāda dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi) un adrese, kurā tas sasniedzams;
 • ieraksta kārtas numurs;
 • daļu kārtas numuri;
 • daļu kategorijas, ja sabiedrībai ir vairākas daļu kategorijas;
 • katra dalībnieka piederošo daļu skaits;
 • daļas nominālvērtība;
 • daļu apmaksas datums;
 • ja daļas kopīgi pieder vairākām personām, norādāms dalībnieku kopīgais pārstāvis, kurš iecelts Komerclikuma 157.pantā noteiktajā kārtībā, norādot pārstāvja vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja personai nav Latvijas Republikas personas koda, tad norāda dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi) un adresi, kurā tas sasniedzams;
 • ja daļas ieguvusi pati Sabiedrība, norādāms daļu iegūšanas pamats.

Nodalījumu numerācija veicama, atbilstoši iepriekšējo nodalījumu numuriem. Piemēram, ja Sabiedrības reģistrācijas lietā iepriekšējais ir bijis dalībnieku reģistra nodalījums Nr.2, nākamajam ir jābūt dalībnieku reģistra nodalījumam Nr.3.

Ieraksti dalībnieku reģistra nodalījumā ir numurējami, izmantojot vienlaidus ierakstu numerāciju no pirmā dalībnieku reģistra nodalījuma. Par katru dalībnieku tiek veikts atsevišķs ieraksts. Piemēram, ja iepriekšējā nodalījumā bija ieraksti ar kārtas numuriem 3 un 4, jaunajā nodalījumā jābūt ierakstu kārtas numuriem 5 un 6.

Katrai daļai tiek piešķirts individuāls, nemainīgs kārtas numurs. Kārtas numuru piešķir daļu izlaišanas secībā. Ja notiek daļu atsavināšana, nodalījumos jāvar izsekot konkrētās daļas pēc kārtas numuriem, kas tiek atsavinātas konkrētai personai. Piemēram, ja iepriekšējā nodalījumā bija četri dalībnieki ar daļu kārtas numuriem pirmajam 1-2, otrajam 3-4, trešajam 5-6 un ceturtajam 7-8, bet nākamajā nodalījumā ceturtais dalībnieks ir atsavinājis savas daļas pirmajam, nākamajā nodalījumā norādāmi šādi daļu kārtas numuri: pirmajam 1-2 un 7-8, otrajam 3-4, trešajam 5-6.

Dalībnieku reģistra nodalījums
17,8KB , DOCX , atjaunots
Dalībnieku reģistra nodalījums (ENG)
19,9KB , DOCX , izveidots

Video pamācība Kā aizpildīt dalībnieku reģistra nodalījumu? Palīgs uzņēmējiem dalībnieku reģistra nodalījuma sagatavošanā. Video uzzināsi

 • kā sagatavot pirmo dalībnieku reģistra nodalījumu iesniegšanai Uzņēmumu reģistrā,
 • kā atkārtoti aizpildīt dalībnieku reģistra nodalījumu (no 5:09 minūtes)