• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Mazkapitāla SIA izmaiņas dalībnieku reģistrā

3. Patiesie labuma guvēji (PLG)

Piesakot izmaiņas mazkapitāla SIA dalībnieku reģistrā vienlaikus pieteikuma veidlapā obligāti jānorāda arī informācija par mazkapitāla SIA PLG.

PLG ir fiziskā persona, mazkapitāla SIA īpašnieks vai persona, kura kontrolē mazkapitāla SIA un tā ir vismaz — fiziskā persona, kurai tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25 procenti no mazkapitāla SIA kapitāla daļām/balsstiesībām vai kura to tiešā vai netiešā veidā kontrolē.


Par mazkapitāla SIA PLG jānorāda:

 1. vārds;
 2. uzvārds;
 3. personas kods (ja tāda nav - dzimšanas datums, mēnesis, gads, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un iestāde, kas dokumentu izdevusi);
 4. valstspiederība;
 5. pastāvīgās dzīvesvietas valsts;
 6. veids, kā tiek īstenota kontrole pār mazkapitāla SIA:
  1. caur statusu juridiskajā personā (ja PLG ir dalībnieks);
   1. kā dalībnieks; 
  2. kā atsevišķa persona, kas kontrolē (ja patiesais labuma guvējs ir netiešais īpašnieks vai netiešā veidā kontrolē mazkapitāla SIA):
   1. uz pilnvarojuma līguma pamata;
   2. uz darījuma attiecību pamata;
  3. cits (brīvs teksta lauks ar iespēju ierakstīt nedefinētu veidu);
 7. informācija par personu ar kuras starpniecību tiek īstenota kontrole (norāda, ja tiek norādīts kāds no 6.2. vai 6.3. apakšpunktā minētajiem veidiem kādā tiek īstenota kontrole kapitālsabiedrībā):
  1. fiziskai personai vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, mēnesis un gads);
  2. juridiskajai personai (var būt arī ārvalsts juridiska persona) — nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese).

Uzņēmumu reģistram ir tiesības pieprasīt PLG īstenotās kontroles dokumentāro pamatojumu, kā arī dokumentu, kas apstiprina PLG identificējošās informācijas atbilstību (notariāli apliecinātu personu apliecinošā dokumenta kopiju, ārvalsts iedzīvotāju reģistra izziņu vai citus minētajiem dokumentiem pielīdzināmus dokumentus), un dokumentu, kas pamato apliecinājumu, ka PLG noskaidrot nav iespējams!

Tiesības pieprasīt iepriekš minētos dokumentus attiecas kā uz jaunas informācijas par PLG reģistrāciju, tā uz gadījumiem, kad ziņas par PLG jau ir reģistrētas Uzņēmumu reģistrā un pieteikumā apliecināts, ka minētā informācija nav mainījusies.